46%

BT - - DEBAT - På bt. dk/ le­der FIN START På bt. dk/ le­der TRIST På bt. dk/ le­der SKAL KIG­GES I KOR­TE­NE På bt. dk/ le­der

Nej

4.543 stem­mer på bt. dk

IN­TET SLØ­SE­RI

Las Munk Frand­sen

En på­stand frem­sat af en stats­mi­ni­ster­kan­di­dat skal kun­ne be­vi­ses på ste­det. El­lers er det kun en på­stand og et ind­læg i de­bat­ten, som ik­ke ve­jer sær­lig tungt. For al­le men­ne­sker er ar­bej­de et vig­tigt og re­le­vant em­ne. Det er ik­ke no­get, som man skal slø­se med i de­bat­ten.

Kim Eskildsen

Løk­ke har få­et en fi n start og har do­ku­men­te­ret, hvad utal­li­ge un­der­sø­gel­ser har vist: At det ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de ved re­la­tivt la­ve løn­nin­ger pga. de vold­somt hø­je skat­ter og ge­ne­rø­se over­førs­ler.

Jens Erik Kru­se Jensen

Det er trist hver dag at se per­son­for­føl­gel­sen og hetzen mod Ven­stres Lars Løk­ke Ras­mus­sen, som in­tet har gjort for­kert med hen­syn til sa­gen om Pa­nora­ma.

Pre­ben Lan­ge

Som stat­mi­ni­ster­kan­di­dat skal man for­ven­te, at man kig­ges i kor­te­ne på si­ne på­stan­de og ci­ta­ter. Så­dan er det, og det er me­di­er­nes op­ga­ve at op­da­ge fusk og tusk, uan­set hvem der kom­mer med det. Dan­sker­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at stem­me ud fra vir­ke­lig­he­den, som den er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.