’’

BT - - DEBAT -

Hvem er kom­met bedst fra start? Det kan ly­de lidt højstemt, men det er de­mo­kra­ti­et. Op­tak­ten til den­ne valg­kamp har væ­ret grim, men de før­ste par­ti­le­der­run­der var fak­tisk se­vær­di­ge. Me­nings­må­lin­ger­ne skal man pas­se på med at læg­ge for stor vægt på her i be­gyn­del­sen. Fle­re af dem har og­så strit­tet i for­skel­li­ge ret­nin­ger, men der ser dog ud til at væ­re en ten­dens til, at af­stan­den mel­lem rød og blå blok snæv­rer ind.

Hvad bli­ver af­gø­ren­de? Rødt hold mod blåt hold. Det­te valg bli­ver ik­ke af­gjort i kam­pen mel­lem de to ho­ved­per­so­ner. På ven­stre­fl øj­en er der god stem­ning og en god ar­bejds­for­de­ling, men det er en ud­for­dring, at De Ra­di­ka­le igen åb­ner for gam­le kon­fl ik­ter med S om ud­læn­din­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.