NY MØGSAG FO

Ven­stres for­mand be­skyl­des igen for at bru­ge ut­ro­vær­dig kon­tant­hjælps- ek­sem­pel, som byg­ger på mis­vi­sen­de be­reg­nin­ger

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

VARM KAR­TOF­FEL

Midt i stormen om ser­vi­ce­virk­siom­he­den Pa­nora­ma i Hø­je- Taa­strup brug­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen et nyt ek­sem­pel på en ho­tel­virk­som­hed, hvor det hel­ler ik­ke kan be­ta­le sig at gå på ar­bej­de. Men be­reg­nin­ger­ne, som han hen­vi­ser til, er man­gel­ful­de og mis­vi­sen­de, me­ner Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd.

Da­gen for­in­den var Ven­stre- for­man­den ble­vet stærkt kri­ti­se­ret for at ha­ve brugt et ek­sem­pel i sit val­go­p­læg om en mand, som om hav­de sagt nej til job i ser­vi­ce­virk­som­he­den Pa­nora­ma i Hø­je- Taa­strup, for­di det bed­re kun­ne be­ta­le sig at væ­re på kon­tant­hjælp. Men 3F så­e­de tvivl om rig­tig­he­den i reg­ne­styk­ket, og si­den har ge­vin­sten ved at gå på ar­bej­de væ­ret en glo­hed kar­tof­fel i valg­kam­pen.

Der­for var det kærkom­ment, da ho­tel­di­rek­tø­ren Al­lan Ager­holm tors­dag trå­d­te til med nye be­reg­nin­ger, som og­så vi­ste det ik­ke kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de.

For­sim­p­le­de og mis­vi­sen­de

BT fik i går ud­le­ve­ret de tal, som Al­lan Ager­holm be­nyt­ter, og nu har fag­be­væ­gel­sens øko­no­mi­ske tæn­ket­ank, Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd ( AE), gen­nem­reg­net tal­le­ne med ud­gangs­punkt i Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­ets fa­mi­lie­ty­pe­mo­del, og AE me­ner, at de nye be­reg­nin­ger er for­sim­p­le­de og di­rek­te mis­vi­sen­de.

LØR­DAG 30. MAJ 2015 gæl­den­de ind­komst­græn­ser for at få en fri­plads, « si­ger Jonas Schytz Juul.

Der­u­d­over hæf­ter ana­ly­se­che­fen sig ved, at man i be­reg­nin­gen del­vist har be­hand­let over­før­sels­ind­kom­sten som en lø­nind­komst.

» Det ser ud, som man ba­re har kørt en kon­tant­hjælps­sats ind i en løn­be­reg­nings­mo­del. F. eks. me­ner man, at kon­tant­hjælps­mod­ta­ger be­ta­ler ind til pen­sion og til fe­ri­e­pen­ge, hvil­ket ved­kom­men­de alt­så ik­ke gør, « ly­der det fra Jonas Schytz Juul.

Valg­kam­pen er kun li­ge be­gyndt, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen står med en ny møgsag i hån­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.