’’

BT - - NYHEDER - Ana­ly­se­chef, Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd Jonas Schytz Juul

Det bli­ver så fejl­be­hæf­tet, at man ik­ke kan bru­ge de her be­reg­nin­ger

Di­rek­tø­ren for ho­tel­ler­ne Crown Pla­za og Bel­la Sky Al­lan Ager­holm gik tors­dag på TV2 News og frem­lag­de nye be­reg­nin­ger, som do­ku­men­te­re­de præ­cist det, Løk­ke hav­de sagt i sit val­go­p­læg: At det ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de.

Ge­vin­sten smul­drer

Løk­ke var ik­ke sen til at sam­le den op, og kort ef­ter frem­hæ­ve­de han selv det nye ek­sem­pel på tv:

» Der er der en ræk­ke an­dre er­hvervs­folk, der er stå­et frem, bl. a. på je­res egen ka­nal ( TV2, red.), Al­lan Ager­holm fra Crown Pla­za, med me­get me­get kon­kre­te ek­semp­ler på, at der ik­ke er ri­me­lig­hed nok i tin­ge­ne, når vis­se men­ne­sker er i den si­tu­a­tion, at ta­ger man høj­de for al­le de merom­kost­nin­ger, der er ved at gå på ar­bej­de og de til­læg og an­det, der fal­der bort, så for­svin­der ge­vin­sten mel­lem folks fin­gre, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til TV2 News.

» Det er far­ligt at ta­ge ud­gangs­punkt i en­kel­te ek­semp­ler, når vi ta­ler om ge­vin­sten på ar­bej­de, for­di det bli­ver så for­sim­plet på nog­le punk­ter, at det er di­rek­te mis­vi­sen­de. F. eks. ser det mær­ke­ligt ud, at man i reg­ne­styk­ker­ne slet ik­ke har ta­get skat­te­fradra­get med, når man sam­men­lig­ner ind­komst. Det bli­ver så fejl­be­hæf­tet, at man ik­ke kan bru­ge de her be­reg­nin­ger, « si­ger ana­ly­se­chef ved Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd Jonas Schytz Juul.

Be­reg­nin­ger­ne har ho­tel­di­rek­tø­ren Al­lan Ager­holm få­et la­vet via sit løn­nings­kon­tor, og her vi­ste det ’ gan­ske simp­le reg­ne­styk­ke’, at det for ’ rig­tig man­ge’ kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re ik­ke kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de.

Trans­port og fri­plads

Ager­holm tog ud­gangs­punkt i en kon­tant­hjælps­mod­ta­ger, en­lig for­sør­ger med et barn un­der to år, bo­sat i Val­lens­bæk Kom­mu­ne. Her var ge­vin­sten ved at væ­re an­sat som med­hjæl­per i ho­tel­virk­som­he­den - mod at væ­re på kon­tant­hjæl­pens mind­ste sats lig med 1.705 kr. En ge­vinst, som iføl­ge be­reg­nin­ger­ne frem­lagt på tv blev ædt op af trans­port og in­sti­tu­tions­plads, for­di 655 kr. vil­le gå til et pend­ler­klip­pe­kort, og 1.300 vil­le gå til in­sti­tu­tions­plads.

» Reg­ner man den bag­læns, så vi­ser det sig, at når man har be­talt trans­por­ten og mi­stet sin fri­plads i dag­sin­sti­tu­tio­nen, ja, så har man fær­re pen­ge i lommen end ved at væ­re på kon­tant­hjæl­pens mind­ste sats, « sag­de Al­lan Ager­holm til TV2 News tors­dag.

Men det stem­mer ik­ke med tal­le­ne fra Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd. Iføl­ge de­res be­reg­nin­ger har man der­i­mod et rå­dig­heds­be­løb på 1.350 kro­ner, når trans­por­ten er truk­ket fra, hvis man væl­ger at gå i ar­bej­de. Et be­løb, der lig­ger tæt op af de 1.500 kro­ner, som Løk­ke tid­li­ge­re har væ­ret ude at an­be­fa­le skal væ­re ge­vin­sten ved at gå i job.

Al­lan Ager­holm for­kla­re­de sit reg­ne­styk­ke i TV2 News med, at en en­lig for­sø­ger, der går i job, del­vis mi­ster sin fri­plads i dag­sin­sti­tu­tio­nen og der­for skal af med 1.350 kro­ner, men det pas­ser ik­ke iføl­ge Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd. BT har reg­net ek­semp­let ef­ter, og det vi­ser at iføl­ge sat­ser­ne for Val­lens­bæk Kom­mu­ne, så mi­ster en en­lig for­sø­ger li­ge præ­cis ik­ke sin in­sti­tu­tions­plads.

Pen­sion og fe­ri­e­pen­ge

» Jeg for­står slet ik­ke, at han reg­ner med, at man mi­ster fri­plad­sen, for det gør man fak­tisk ik­ke som en­lig for­sør­ger, når man hu­sker at fra­træk­ke ar­bejds­mar­keds­bi­dra­get og i øv­rigt ser på de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.