R LARS LØK­KE Di­rek­tør: ’ Det AL­LAN AGER­HOLMS REG­NE­STYK­KE AR­BEJ­DER­BE­VÆ­GEL­SENS er jo so­ci­alERHVERVSRÅDS REG­NE­STYK­KE de­mo­kra­ter he­le ban­den’

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 30. MAJ 2015 Må­nedsløn ( med­hjæl­per ef­ter overenskomst): 18.740,47 kr. Til ube­ta­ling: 10.302,12 Kon­tan­tant­hjælp ( en­lig for­sør­ger, barn u. 2 år): 14.417 kr. Til ud­be­ta­ling: 8.596,60 kr.

Ge­vinst: 1.705,52 kr. ved at gå i ar­bej­de Fra­truk­ket trans­port ( pend­ler­klip­pe­kort): 655 kr. Fra­truk­ket on­sti­tu­tions­plads ( del­vis be­ta­ling): 1.350 kr. Rå­dig­heds­be­løb pr. år ved job til 18.749 kr. pr. må­ned: 168.000 kr. Rå­dig­heds­be­løb ved kon­tant­hjælp på 14.417 kr. pr. må­ned: 144.600 kr. Ge­vinst ef­ter skat ved at kom­me i job pr. år: 24.000 kr. Ge­vinst ef­ter skat ved at kom­me i job pr. må­ned: 2.000 kr. Ud­gif­ter til trans­port pr. må­ned: 655 kr. Ho­tel­di­rek­tør Al­lan Ager­holm af­vi­ser, at han gi­ver et mis­vi­sen­de bil­le­de med si­ne be­reg­nin­ger. Du bli­ver skudt i sko­e­ne, at det er et for­sim­plet bil­le­de, du teg­ner med di­ne be­reg­nin­ger, at du ik­ke har med­ta­get skat­te­fradra­get og be­skæf­ti­gel­ses­fradra­get for den lø­nan­sat­te, men i ste­det med­reg­net pen­sion og fe­ri­e­pen­ge for kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­ren. Hvor­for det?

» Det er vås at kal­de de be­reg­nin­ger for mis­vi­sen­de. Skat­te­fradra­get er fuld­stæn­digt skat­teir­re­le­vant. Reg­ne­styk­ket bli­ver det sam­me. Fe­ri­e­pen­ge skal ik­ke væ­re reg­net med, og pen­sio­nen vil kon­tant­hjælps­mod­ta­ger må­ske sta­dig ger­ne be­ta­le ind til. Det kan godt væ­re at der er et be­skæf­ti­gel­ses­fradrag, som jeg må­ske har over­set, men er og­så an­dre ek­stra ydel­ser, som kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­ren får, som jeg har ta­get. Det er jo en la­byrint af reg­ler, og jeg er slet ik­ke in­ter­es­se­ret i at gå ind i det på den må­de. «

Fred væ­re med det

Men det gør du jo, når du la­ver de her be­reg­nin­ger. Så må du jo fin­de dig i, at de bli­ver gå­et ef­ter?

» Du be­der AE om at la­ve de her be­reg­nin­ger, og det er jo so­ci­al­de­mo­kra­ter he­le ban­den, så hvis de når frem til det, så fred væ­re med det.. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.