In­ger Støj­berg: ’ Det er lav­må­let’ UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

In­ger Støj­berg, po­li­tisk ord­fø­rer Ven­stre. Nu kan vi af­slø­re, at der og­så er tvivl om Løk­kes an­det navn­giv­ne ek­sem­pel på, at det ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Bur­de dis­se ek­semp­ler ik­ke væ­re tjek­ket, in­den je­res for­mand, som vel egent­lig bur­de stå til måls for kri­tik­ken, næv­ner dem som løf­te­stang til valg­kam­pen?

» Du kan ro­ligt reg­ne med, at når Lars Løk­ke si­ger no­get, så står re­sten til måls for det, han har sagt. Så det er fuld­stæn­dig li­ge­gyl­digt, hvem der ud­ta­ler sig i den her sag. Nu er det alt­så mig. Jeg må så ba­re si­ge, at jeg har al­drig no­gen­sin­de be­trag­tet Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd som kron­vid­ne på no­get som helst. Det er So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­læn­ge­de arm og de­res reg­ne­ma­ski­ne, så man kan slet ik­ke reg­ne med, at de vil reg­ne ob­jek­tivt på no­get, for det har de al­drig gjort. «

Mas­ser af ek­semp­ler

Nu er det os, der bedt om at få Anders Ager­holms be­reg­nin­ger tjek­ket igen­nem og ik­ke omvendt.

» Hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i vir­ke­lig­he­dens ver­den hav­de in­ter­es­se i de pro­ble­mer, som ar­bejds­gi­ver­ne løf­ter her, så tror jeg, der vil­le væ­re rig mu­lig­hed for, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt og an­dre So­ci­al­de­mo­kra­ter kun­ne ta­ge dis­kus­sio­nen med ar­bejds­gi­ver­ne i ste­det for at sid­de he­le ti­den og be­klik­ke al­min­de­li­ge ar­bejds­gi­ve­re tro­vær­dig­hed. Jeg sy­nes vir­ke­lig, det er lav­må­let. «

Men når man som par­ti­for­mand navn­gi­ver kon­kre­te ek­semp­ler og bru­ger dem som væ­sent­li­ge i valg­kam­pen, bør de så ik­ke væ­re tjek­ket til bunds?

» Jeg har in­gen trang til at be­tviv­le ar­bejds­gi­ver­nes hi­sto­rie, og vi får mas­ser af ek­semp­ler sendt ind på mail, og jeg har i min ind­bak­ke mas­ser af lig­nen­de hi­sto­ri­er. Det her vi­ser mest af alt, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ik­ke øn­sker at ta­ge den her dis­kus­sion. Det er en un­der­lig til­gang « .

» Jeg har al­drig no­gen­sin­de be­trag­tet Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd som kron­vid­ne på no­get som helst, « si­ger In­ger Støj­berg. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.