Ge­vinst ef­ter skat og trans­portud­gif­ter pr. må­ned: 1.345 kr.

BT - - NYHEDER -

Der­for bli­ver be­lø­bet 1.345 kr: Al­lan Ager­holm reg­ner ud­fra, at løn­mod­ta­ger kun får en del­vis fri­plads i dag­in­sti­tu­tion og der­for har ud­gif­ter til det­te på 1.350 kr. Aftrap­nin­gen af fri­plad­sen star­ter fra hus­stand­s­ind­kom­ster ca. 164.000 kr og er helt aftrap­pet ved ind­komst over ca. 510.000 kr. For en­li­ge for­sør­ger, som der reg­nes ud­fra i det­te ek­sem­pel, for­hø­jes græn­sen iføl­ge Val­lens­bæk Kom­mu­ne med 57.400 kr., så­le­des at aftrap­nin­gen først be­gyn­der ved ca. 221.400 kr. Der­u­d­over er det ind­kom­sten ef­ter ar­bejd­mar­keds­bi­drag, som der skal be­reg­nes ud­fra. I ek­semp­let er lø­nind­kom­sten 18.749 kr. pr. må­ned. Det sva­rer til ca. 225.000 kr. pr. år. Ef­ter ar­bejds­mar­keds­bi­dra­get på 8 pct. er be­talt er be­reg­nings­grund­la­get for fri­plads alt­så på ca. 207.000. I det kon­kre­te til­fæl­de vil for­sør­ge­ren så­le­des be­hol­de sin fri­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.