Ro­man­tisk flugt Ro­meo og Julie på dansk

’ De har plan­lagt det læn­ge’, si­ger fa­de­ren til en af to te­e­na­ge­re, der har væ­ret for­s­vun­det si­den søn­dag

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Pri­vat­fo­to. Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

KÆRLIGHEDSREJSE

Si­den søn­dag har det un­ge kæ­re­ste­par, 15- åri­ge Ras­mus Brid­strup og 14- åri­ge Emi­lie Andersen, væ­ret for­s­vun­det fra de­res hjem i hen­holds­vis Filskov og He­de­hu­se­ne. Det fo­rel­ske­de par for­modes at væ­re ta­get på en ro­man­tisk flugt sam­men. En flugt, som de iføl­ge Emi­lie An­der­sens far, René Andersen, har plan­lagt læn­ge.

» Der ske­te det, at Emi­lie i lør­dags spurg­te, om hun måt­te ta­ge ud at cyk­le om søn­da­gen. Det har hun spurgt om man­ge gan­ge tid­li­ge­re i lø­bet af he­le må­ne­den, og da er hun cyk­let ud om mor­ge­nen og er kom­met hjem se­ne­re på da­gen. Så det gav jeg hen­de selv­føl­ge­lig lov til at gø­re igen i we­e­ken­den. Her bag­ef­ter har vi så fun­det ud af, at det var en del af de­res stra­te­gi, « si­ger René Andersen til bt. dk.

For da Emi­lie Andersen, der er au­tist, cyk­le­de ud søn­dag, vend­te hun ik­ke til­ba­ge til hjem­met til den af­tal­te tid.

I ste­det er hun ta­get på flugt med sin 15- åri­ge kæ­re­ste, Ras­mus Brid­strup, som sam­ti­dig med Emi­lie An­der­sens for­svin­den selv for­svandt fra sit hjem i Filskov.

Med sig hav­de han ta­get nog­le af de pen­ge, som han net­op hav­de få­et til sin kon­fir­ma­tion, og en ta­ske med tøj. Hans Fa­ce­book- pro­fil er luk­ket ned, og beg­ge de un­ge men­ne­skers mo­bil­te­le­fo­ner er sluk­ke­de. In­gen har der­for hørt fra det un­ge par si­den søn­dag.

» Jeg tog ud søn­dag for­mid­dag for at ord­ne nog­le ting, og jeg rin­ge­de til hen­de ved 11- ti­den for at hø­re, hvor­dan hun hav­de det. Hun sag­de, at det gik rig­tig godt, og at hun hyg­ge­de sig og hav­de det dej­ligt. Men da jeg så kom hjem se­ne­re på da­gen, fandt jeg ud af, at hun ik­ke var hjem­me som af­talt, « for­tæl­ler René Andersen.

Mo­bi­ler luk­ke­de

Han prø­ve­de at rin­ge hen­de op på hen­des mo­bil, men den var luk­ket. Til sidst rin­ge­de han til Ras­mus Brid­strups mor.

» Jeg spurg­te hen­de, om Ras­mus var hjem­me. Det for­tal­te hun, at han ik­ke var. Så be­gynd­te vi at kun­ne læg­ge to og to sam­men og fin­de ud af, hvad der er ved at ske, « si­ger René Andersen.

Emi­lie Andersen, der er au­tist og går i en spe­ci­al­klas­se på en sko­le i Al­bert­slund, lær­te for lidt over et år si­den Ras­mus Brid­strup at ken­de over net­tet.

Nog­le må­ne­der ef­ter blev de to kæ­re­ster, og godt et halvt år ef­ter, de lær­te hin­an­den at ken­de, mød­tes de før­ste gang, da Ras­mus Brid­strup sam­men med sin far tog tu­ren til Sjæl­land for at mø­des med Emi­lie Andersen og hen­des fa­mi­lie.

’ De er me­get fo­rel­ske­de’

» De er me­get fo­rel­ske­de. De kan næ­sten slet ik­ke und­væ­re hin­an­den. Han ( Ras­mus Brid­strup, red.) er en god dreng. En rig­tig, rig­tig god dreng, « si­ger René Andersen.

Han er ik­ke be­kym­ret for, at de to un­ge men­ne­sker ik­ke kan kla­re sig selv. Han er me­re be­kym­ret for, hvem de kan ri­si­ke­re at mø­de un­der de­res ro­man­ti­ske flugt.

Ud­over at hans dat­ter plud­se­lig tit vil­le ud at cyk­le, har René Andersen i bag­klog­ska­bens kla­re lys og­så op­da­get en an­den del i det un­ge pars plan, som han ik­ke tænk­te nær­me­re over den­gang:

» For lidt over en må­ned si­den kom Emi­lie hjem med et ig­lo- telt. Hun for­tal­te, at hun ger­ne vil­le prø­ve at sove i det ude i vo­res ha­ve. Så det tænk­te jeg ik­ke vi­de­re over. Så de har vir­ke­lig gen­nemtænkt det. «

Po­li­ti­et er gå­et ind i sa­gen, og fa­mi­li­en tror selv, at par­ret er på en cam­ping­plads på Fyn el­ler i Tre­kan­t­om­rå­det. Et tip ons­dag af­ten lod og­så vi­de, at de mu­lig­vis var ble­vet set på ra­ste­plad­sen Kil­deb­jerg Nord på den fyn­s­ke mo­tor­vej.

LØR­DAG 30. MAJ 2015

OVER­VÆL­DEN­DE

Næ­sten som en tro ko­pi af klas­si­ke­ren ’ Ro­meo og Julie’ er 15- åri­ge Ras­mus Brid­strup fra Filskov stuk­ket af med sin 14- åri­ge kæ­re­ste Emi­lie Andersen fra He­de­hu­se­ne.

» Nu er den her sag selv­føl­ge­lig lidt spe­ci­el, men og­så me­get ro­man­tisk, « si­ger hjer­ne­for­sker Ann Elisa­beth Knudsen, der blandt an­det har ud­gi­vet fle­re bø­ger om børns ud­vik­ling og re­ak­tions­møn­stre sat i re­la­tion til de­res hjer­ne­mæs­si­ge ud­vik­ling.

My­e­lin sør­ger for, at elek­tri­ske im­pul­ser i hjer­nen bli­ver trans­por­te­ret de rig­ti­ge ste­der hen, og den får un­ge hjer­ners pan­delap ik­ke nok af.

» Pan­delap­pen er det sid­ste i hjer­nen, der får my­e­lin i for­bin­del­se med pu­ber­te­ten. Og pan­delap­pen sty­rer jo im­pul­ser­ne fra he­le re­sten af hjer­nen. Det er den, der sør­ger for, at man får et over­blik og tæn­ker kon­se­kven­ser­ne ved det, man gør, igen­nem og tæn­ker læn­ge­re frem i ti­den end ’ li­ge nu og her’, « for­kla­rer Ann Elisa­beth Knudsen.

Før pan­delap­per­ne har få­et nok my­e­lin, kan man der­for iføl­ge for­ske­ren ik­ke reg­ne med, at un­ge men­ne­sker plan­læg­ger langt frem i ti­den, men me­re tæn­ker på øje­blik­kets ind­sky­del­se.

Over­svøm­met af fo­rel­skel­se

» Fo­rel­skel­se fri­gi­ver sam­ti­dig nog­le lyk­ke­hor­moner i hjer­nen, som godt kan bli­ve helt over­svøm­met af det, så de un­ge har svært ved li­ge at fin­de ud af, hvad der er ho­ved og ha­le i det he­le, « si­ger hjer­ne­for­ske­ren og un­der­stre­ger, at det er me­get hel­digt, at beg­ge par­ter har følt det sam­me på sam­me tid.

» Det er ba­re rig­tig hel­digt - og me­get usæd­van­ligt - at beg­ge to og med hin­an­den vil det her. For sæd­van­lig­vis er det of­te så­dan, at det el­ske­de ob­jekt sjæl­dent er fo­rel­sket i den an­den i de her sa­ger, « si­ger Ann Elisa­beth Knudsen.

Of­te er det pi­gens hjer­ne, der mod­nes hur­ti­ge­re end dren­gens.

» Pi­ger­ne be­gyn­der al­le­re­de som 16- 17- åri­ge at ha­ve prin­ci­pi­elt voks­ne hjer­ner, mens dren­ge­nes hjer­ner kan ud­vik­le sig helt ind i 20’ er­ne, er jeg ban­ge for, « gri­ner Ann Elisa­beth Knudsen, der ik­ke har hørt om lig­nen­de til­fæl­de af ro­man­tisk flugt.

» Kun i lit­te­ra­tu­ren, « si­ger hun.

15- åri­ge Ras­mus Brid­strup og 14- åri­ge Emi­lie Andersen er kæ­re­ster og har væ­ret for­s­vun­det si­den søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.