Nu dyk­ker McDo­nald’s salg

BT - - NYHEDER - McDo­nald’s blev en restau­rant min­dre i 2014. Esben Vest Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Scan­pix

NED­T­UR

McDo­nald’s har for­søgt at genop­fin­de sig selv, men med et så vel­de­fi­ne­ret kon­cept kan det væ­re en ud­for­dring. Det se­ne­ste regn­skab for den dan­ske af­de­ling af McDo­nald’s vi­ser, at kæ­dens eg­ne re­stau­ran­ter sæl­ger min­dre end sid­ste år, og i 2014 blev der og­så én fær­re af kæ­dens re­stau­ran­ter.

McDo­nald’s Dan­mark A/ S har 87 re­stau­ran- ter i Dan­mark, men kun de 16 er dre­vet af virk­som­he­den selv. Re­sten dri­ves af fran­chi­se­ta­ge­re.

I 2014 blev der åb­net én ny restau­rant, men sam­ti­dig blev to af de ek­si­ste­ren­de luk­ket. Over­skud­det før skat var på 113 mio. kr. mod 105 mio. kr. året før.

Om­sæt­nin­gen lan­de­de i 2014 på knap 508 mio. kr., og det er lidt min­dre end året før, hvor McDo­nald’s Dan­mark solg­te for over 511 mil­li­o­ner.

Der har væ­ret me­gen virak om McDo­nald’s per­so­na­leom­kost­nin­ger, især i kæ­dens hjem­land USA, mens Dan­mark er ble­vet brugt som ek­sem­pel på et land, hvor man kan le­ve af at ar­bej­de på fast­foodre­stau­rant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.