Eng­le skal red­de Juli­as jul ’’

BT - - NYHEDER - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk Oli­via Hil­lingsø, 12 år Fo­to: Sa­ra Gad­strup

Selv om man får fri fra sko­le, så er det og­så hårdt ar­bej­de

TV- JULEKALENDER

Oli­via Hil­lings­øe, 12, har en drøm om at gå i sin mo­ster, sku­e­spil­le­ren El­len Hil­lings­ø­es fod­spor. Ge­ne­ral Hil­lings­øs bar­ne­barn er vant til at stå på en sce­ne fra Even­ty rte­a­tret, og li­ge nu spil­ler hun ho­ved­per­so­nen Julia i TV2s nye julekalender ’ Ju­leøn­sket’.

Ved sin si­de har hun, Hel­mer Sol­berg, 12, fra Det Ny Te­a­ters mu­si­cal ’ Bil­ly El­li­ot’, som hun tid­li­ge­re har spil­let te­a­ter med, og Jo­nat­han Lin- din­ger, 13, der er eng­le- aspiran­ten, der skal gø­re sig fortjent til at få si­ne vin­ger, ved at op­fyl­de Juli­as øn­ske om at sam­le fa­mi­li­en til jul.

» Det har ba­re væ­ret så sjovt og hyg­ge­ligt. Men det er ik­ke no­gen dans på ro­ser, « un­der­stre­ger hun. » Selv om man får fri fra sko­le, så er det og­så hårdt ar­bej­de. Folk tror ba­re, det er ’ whu­i­i­ii’, men det er det ba­re ik­ke, si­ger hun med et stort smil, til kom­men­ta­rer­ne om at ha­ve fri fra sko­le i to må­ne­der i for­å­ret, mens op­ta­gel­ser­ne fo­re­gik i Ny­borg.

Nu er Cos­mo Film og in­struk­tø­ren Car­sten Myl­lerup, der og­så la­ve­de ju­le­ka­len­der­suc­ces­sen ’ Jesus og Jo­se­fi ne’, ryk­ket ind i en kon­tor­læn­ge på den ned­lag­te fl yve­sta­tion Vær­lø­se for at la­ve de sid­ste op­ta­gel­ser. Da­gens sce­ne fo­re­går i en ned­lagt fær­ge­grill med en me­get ung dron­ning Mar­gret­he og prins­ge­mal på væg­gen og ud­stop­pe­de må­ger, der hæn­ger ned fra loft et.

Der er grangu­ir­lan­der og en ad­vents­krans på bor­det, men el­lers er ju­le­ka­len­de­ren støv­su­get for nis­ser og ju­le­mænd.

Kampkla­re eng­le

I ste­det er det to kampkla­re eng­le spil­let af Ma­ri­ja­na Jan­ko­vic og Alan Hy­de, der er klar til at gå i ak­tion og sprin­ge ud fra Sto­re­bælts­bro­ens py­lo­ner for at hjæl­pe aspiran­ten med at red­de Juli­as jul og fi nde den dæ­mon, de har få­et væk­ket til li­ve, da de blev sendt ned til jor­den.

Kend­te dan­ske sku­e­spil­le­re be­fol­ker rol­ler­ne i him­mel og jord. Sonja Op­pen­ha­gen spil­ler så­le­des ær­ke­eng­len Sa­raquel. På rol­le­li­sten er des­u­den Ras­mus Bo­toft , Mor­ten Suur­bal­le, Esben Dal­gaard og Mia Lyh­ne.

Oli­via Hil­lingsø, 12, er Julia i årets julekalender på TV2. Hel­mer Sol­berg spil­ler ven­nen Wil­ly og Jo­nat­han Lin­din­ger er eng­le­a­spiran­ten Ra­fi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.