Dan­sker dræbt i Me­xi­co

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

SKUDT

En dansk mand har tors­dag mi­stet li­vet i Me­xi­co, eft er han blev skudt tre gan­ge for­an sit hjem.

Det skri­ver fl ere me­xi­can­ske me­di­er, og det bli­ver og­så be­kræft et af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce.

» Jeg kan be­kræft e, at en dan­sker er ble­vet skudt den 28. maj i Me­xi­co. De på­rø­ren­de er ble­vet un­der­ret­tet, « op­ly­ser den vagt­ha­ven­de ved Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce til bt. dk.

Iføl­ge den me­xi­can­ske tv- sta­tion No­ti­ci­eros ske­te dra­bet mu­lig­vis i for­bin­del­se med et rø­ve­ri.

Dan­ske­ren, der an­gi­ve­ligt er en om­kring 47- årig mand, for­lod kort sin lej­lig­hed på hjør­net af Ma­s­aryk i Po­lan­co- kvar­te­ret i Me­xi­co Ci­ty. Da han vend­te til­ba­ge, blev han mødt af en frem­med mand, som han kom op at skæn­des med.

Tre skud

Skæn­de­ri­et end­te med, at den frem­me­de mand skød dan­ske­ren tre gan­ge. Et af skud­de­ne ram­te an­gi­ve­ligt dan­ske­ren i ho­ve­d­et.

Dra­bet ske­te om­kring klok­ken 15 lo­kal tid. De me­xi­can­ske me­di­er spe­ku­le­rer i øje­blik­ket, om den frem­me­de mand hav­de for­søgt at bry­de ind i dan­ske­rens lej­lig­hed, men blev for­hin­dret, da dan­ske­ren vend­te hur­tigt til­ba­ge til sit hjem.

Eft er at ha­ve skudt dan­ske­ren, stak gerningsmanden af i en sort Chevro­let Ho­ri­a­cia, der holdt og ven­te­de på ham ik­ke langt fra lej­lig­he­den.

Det me­xi­can­ske po­li­ti eft er­ly­ser der­for bå­de gerningsmanden og chauff øren, der ven­te­de i bi­len.

Po­li­ti­et har nu af­spær­ret om­rå­det og er i gang med at gen­nem­se over­våg­nings­vi­deo­er fra to ka­me­ra­er, der er in­stal­le­ret uden for dan­ske­rens byg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.