Han sam­ler ind til kæm­pe knivbø­de

I pro­test over gi­gant- knivbø­de til fyn­bo har Martin As­bøl få­et idéen om at sam­le ind via Mo­bilePay

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

KNIVDOM

For­ri­ge uge blev Steen Juul Ri­is­he­de, in­de­ha­ver af Tom­merup Jagt & Fi­ske­ri, i Ret­ten i Oden­se idømt en bø­de på 100.000 kro­ner plus et li­ge så stort be­løb i sagsom­kost­nin­ger og kon­fiska­tion for at ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af nog­le fol­dek­ni­ve, som po­li­ti­et tre år tid­li­ge­re hav­de fjer­net fra hans bu­tiks­mon­tre.

De el­lers gan­ske al­min­de­li­ge fol­dek­ni­ve var ble­vet kendt ulov­li­ge, for­di de - i vis­se til­fæl­de og med fin­ger­snil­de - kan åb­nes med én hånd, og der­med er de plud­se­lig, i juri­disk for­stand, ble­vet til et far­ligt stik­vå­ben, for­di de så ik­ke læn­ge­re kan reg­nes som et to­hånds- be­tjent værk­tøj.

Den kon­tro­ver­si­el­le dom i den kon­tro­ver­si­el­le sag mod den 60- åri­ge fyn­bo har gjort Martin As­bøl, en gan­ske al­min­de­lig nord­jy­de, som i øv­rigt ik­ke ken­der Steen Juul Ri­is­he­de, så harm, at han nu går i bre­chen for at sam­le pen­ge ind til at be­ta­le bø­den. Og der er nu sat et be­ta­lings­sy­stem op, så al­le, der vil støt­te sa­gen, kan be­ta­le via Mo­bilePay fra de­res mo­bil­te­le­fon. bur­de støt­te så­dan en gut. Det fik mig i gang med at tæn­ke over, hvor­dan vi kun­ne gø­re det. Og det er så ble­vet klart nu, « si­ger 49- åri­ge Martin As­bøl fra Dron­ning­lund.

Al­le bli­ver for­bry­de­re

» Den dom gør jo, at vi al­le sam­men er gjort til kri­mi­nel­le. Dét, han er ble­vet dømt for, kun­ne jo li­ge så godt væ­re mig el­ler en hvil­ken som helst an­den. Jeg tæn­ker: hvor­dan i al­ver­den kan vi ha­ve en lov og et rets­sy­stem, der gør, at vi al­le bli­ver reg­net for at væ­re kri­mi­nel­le? Det er jo van­vit­tigt. Det var dét, der fik mig op af sto­len og fik mig til at ta­ge ini­ti­a­tiv til det her. Der bli­ver jo sam­let ind til så me­get. Og her er en helt al­min­de­lig mand, der nu står med en reg­ning på 200.000 kro­ner, for­di Dan­mark er sty­ret af en flok aka­de­mi­ke­re, der er helt ude af trit med vir­ke­lig­he­den. Det kan da ik­ke væ­re rig­tigt. Vi må hjæl­pe så­dan en mand, « si­ger Martin As­bøl, som fo­re­slår, at man kan be­ta­le en flad ti’er ind via Mo­bilePay.

Mo­bilnum­me­ret, der er op­ret­tet til for­må­let, er 60171649.

Hvis man hel­le­re vil ind­be­ta­le di­rek­te på kon­to­en, er reg./ kon­tonum­me­ret 6880- 0007215089.

» Hvis vi er nok, der gør det, så bli- ver det jo til no­get, « som han si­ger.

Steen Juul Ri­is­he­de, som er man­den, der er dømt og kom­met i klem­me, er na­tur­lig­vis glad for ini­ti­a­ti­vet.

» Det er vir­ke­lig no­get, der var­mer. Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk, at en mand, jeg al­drig har mødt, har ta­get det her ini­ti­a­tiv. Jeg har få­et så man­ge støt­te- til­ken­de­gi­vel­ser oven på dom­men, og ef­ter et mø­de med min ad­vo­kat har jeg nu be­slut­tet, at jeg vil an­ke dom­men til lands­ret­ten. Og skul­le jeg få ret dér, så jeg ik­ke skal be­ta­le bø­den, så vil de pen­ge, der måt­te kom­me ind, i ste­det bli­ve gi­vet til et god­gø­ren­de for­mål, « si­ger Steen Juul Ri­is­he­de.

» Man ta­ger sig jo til ho­ve­d­et, når en helt uskyl­dig bor­ger på den her må­de kan kom­me i klem­me i et fuld­stæn­dig tå­be­ligt sy­stem, « si­ger Martin As­bøl, som nu via Mo­bilePay vil ind­sam­le pen­ge til hjælp til at be­ta­le bø­den for Steen Juul Ri­is­he­de, som han i øv­rigt ik­ke ken­der. Fo­to: Hen­ning Bag­ger Steen Juul Ri­is­he­de, her med sin ko­ne Hanne, er dømt til at be­ta­le en bø­de på 100.000 kr. plus li­ge så me­get i sagsom­kost­nin­ger og kon­fiska­tion for at ha­ve væ­ret i be­sid­del­se af 44 fol­dek­ni­ve i en glas­mon­tre i sin jagt­for­ret­ning i Tom­merup på Fyn. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.