Snup­pet med to ma­skin­pi­sto­ler

Fi­re dan­ske­re fan­get på flugt fra Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

VÅ­BEN­FUND

Fun­det af to ma­skin­pi­sto­ler har sendt fi­re un­ge mænd fra Kø­ben­havn bag trem­mer. De ri­si­ke­rer nu hver mindst et års fængsel.

De fi­re un­ge blev an­holdt ved en dra­ma­tisk po­li­ti­j­agt tors­dag af­ten på Øre­sunds­bro­en, og i går blev de frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn.

Al­le fi­re mænd i al­de­ren 22- 25 næg­te­de at ken­de no­get til de to ma­skin­pi­sto­ler af mær­ket Scor­pion med ma­ga­si­ner og 18 skar­pe pa­tro­ner, som po­li­ti­et fandt på Pe­ber­hol­men, ef­ter at de fi­re mænd hav­de for­søgt at kø­re fra svensk po­li­ti. Ved Pe­ber­hol­men, midt i Øre­sund, stop­pe­de bi­len et øje­blik og sat­te en af de un­ge af, hvor­ef­ter de an­dre tre kør­te vi­de­re mod Dan­mark, ind­til de kort ef­ter blev stand­s­et af dansk po­li­ti.

Kort ef­ter blev den fjer­de mand an­holdt på Pe­ber­hol­men, hvor po­li­ti­hunde og­så fandt ma­skin­pi­sto­ler­ne.

Grund­lovs­for­hø­re­ne i går blev af­holdt bag luk­ke­de dø­re, men BT nå­e­de at over­væ­re be­gyn­del­sen på det før­ste, hvor en slank, sol­brændt mand på 25 år via sin ad­vo­kat ka­te­go­risk næg­te­de kend­skab til ma­skin­pi­sto­ler­ne.

Blin­ke­de til til­hø­re­re

Fra sin plads i vid­nes­kran­ken hav­de han dog over­skud nok til hur­tigt at ven­de sig om for at vin­ke og blin­ke to gan­ge til si­ne be­kend­te på til­hø­rer­ræk­ker­ne - her­i­blandt en ung, mørk­hå­ret kvin­de, der græd stil­le, så hun måt­te tør­re si­ne øj­ne med en ser­vi­et.

Hvor­for de fi­re un­ge kør­te med ma­skin­pi­sto­ler­ne, vi­des end­nu ik­ke, men po­li­ti­et har ik­ke mi­stan­ke om, at der kun­ne lig­ge et ter­r­or­motiv bag. Det var af hen­syn til den fort­sat­te ef­ter­forsk­ning i sa­gen, at an­kla­ge­ren fra Kø­ben­havns Po­li­ti bad om - og fik - luk­ke­de dø­re i ret­ten.

To af de an­hold­te på hhv. 25 og 24 år blev va­re­tægts­fængs­let for fo­re­lø­big 25 da­ge, mens de to sid­ste fik an­hol­del­sen op­ret­holdt i tre døgn. De fi­re fri­heds­be­rø­ve­de er dan­ske stats­bor­ge­re af uden­land­sk her­komst.

Fi­re un­ge dan­ske mænd blev i nat fan­get af dansk po­li­ti på Øre­sunds­bro­en. Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.