Rig­ti­ge ven­ner

BT - - NYHEDER -

TERRORFRIT

USA har i går for­melt fj er­net ar­vefj en­den Cuba fra den ame­ri­kan­ske li­ste over sta­ter, der sponso­re­rer ter­ror. Det op­ly­ser fl ere in­ter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau­er.

Det sker eft er et halvt år­hund­re­des fj end­skab mel­lem de to lan­de, som be­gynd­te, da en op­rørs­hær med Fi­del Ca­stro i spid­sen i 1959 væl­te­de Cu­bas da­væ­ren­de præ­si­dent Ba­ti­s­ta og ind­før­te et kom­mu­ni­stisk sty­re.

Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma sag­de i mid­ten af april, at han vil­le fj er­ne østa­ten fra li­sten. Det ske­te, eft er at for­hol­det mel­lem USA og Cuba i de­cem­ber sid­ste år løs­ne­de en smu­le op, da de to lan­des præ­si­den­ter an­non­ce­re­de et hi­sto­risk tø­brud i re­la­tio­ner­ne.

Fjer­nel­sen af Cuba fra den ame­ri­kan­ske ter­r­or­li­ste be­ty­der blandt an­det, at Cuba kan mod­ta­ge øko­no­misk støt­te fra USA. Ame­ri­ka­ner­nes han­dels­blo­ka­de mod Cuba gæl­der dog sta­dig og kan kun op­hæ­ves af Kon­gres­sen, skri­ver Reu­ters.

Til­ba­ge på USAs li­ste over sta­ter, der fi nan­si­e­rer ter­ror, er nu kun Iran, Sy­ri­en og Su­dan. BNB/ Reu­ters

I april gav den cu­ban­ske præ­si­dent Raul Ca­stro og den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma hin­an­den hån­den på et hi­sto­risk mø­de. Nu bli­ver Cuba fjer­net fra den ame­ri­kan­ske ter­r­or­li­ste. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.