KRÆFTRAM­TE GÅ

Livs­for­læn­gel­se el­ler ba­re pen­ge­spild? Kræft­sy­ge bru­ger for­mu­er på na­tur­me­to­der. Læ­ger op­for­drer der­for til me­re forsk­ning

BT - - NYHEDER - Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt ni­tr@ bt. dk

KRÆFT

Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen He­a­ling, C- vi­ta­min, grøn te og zo­ne­te­ra­pi. Al­ter­na­tiv be­hand­ling og na­tur­mid­ler, man ik­ke umid­del­bart vil for­bin­de med en al­vor­lig syg­dom som kræft. Men fak­tisk sø­ger hver tred­je kræftram­te dan­sker mod det al­ter­na­ti­ve, vi­ser en op­gø­rel­se fra Kræf­tens Bekæm­pel­se. Og det en­der of­te i et for­brug på tu­sin­der af kro­ner i kam­pen mod den fryg­te­de syg­dom.

Men mens de sy­ge i stort tal ka­ster for­mu­er ef­ter det al­ter­na­ti­ve, er hold­nin­gen blandt rig­tig man­ge læ­ger fort­sat: Uden klar do­ku­men­ta­tion er pa­tien­tens pen­ge i bed­ste fald spildt.

Trængt op i en krog

At det for­hol­der sig så­dan, frem­går med al ty­de­lig­hed af DR2- tv- pro­gram­met ’ Al­ter­na­tiv be­hand­ling’ om kræft og al­ter­na­tiv be­hand­ling, der for ny­lig løb over skær­men. I pro­gram­met delt­og blandt an­det pro­fes­sor og over­læ­ge As­b­jørn Mo­hr Dre­ves ved kli­nisk in­sti­tut på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Han stil­ler sig kri­tisk over for de al­ter­na­ti­ve na­tur­me­to­der:

» Jeg sy­nes vir­ke­lig, det er pro­ble­ma­tisk, Man­ge af de pa­tien­ter er jo trængt helt op i en krog og er vil­li­ge til at bru­ge de­res sid­ste spa­reskil­lin­ger på be­hand­ling, som må­ske kan hol­de dem i li­ve i få må­ne­der, og der er det of­te dybt umoralsk at an­ven­de en be­hand­ling, man ik­ke er sik­ker på vir­ker, « sag­de As­b­jørn Mo­hr Dre­ves i pro­gram­met.

Redox- be­hand­ling

På Rigs­ho­spi­ta­let er pro­fes­sor og kræft- over­læ­ge Hans Sko­v­gaard Poul­sen og­så kri­tisk:

» Der er en grund til, at be­hand­lin­ger­ne ik­ke lig­ger hos os. Var der no­get, der ty­de­de på, at det hjalp, vil­le vi selv­føl­ge­lig ik­ke væ­re ban­ge for at ta­ge det til os, « si­ger han.

En af de usik­re be­hand­lin­ger, tu­sin­der af kræft­sy­ge of­rer for­mu­er på, er den så­kald­te Redox- be­hand­ling, der be­står af ind­sprøjt­nin­ger med C- vi­ta­min i hø­je do­ser. Hver do­sis ko­ster 950 kr., og be­hand­lin­gen kan let ko­ste den kræft­sy­ge 100.000200.000 kr.

Spe­ci­al­læ­ge Claus Han­cke, Lyng­by, som til­by­der ku­ren, kri­ti­se­res i DR2- pro­gram­met for at tje­ne tykt på den usik­re be­hand­ling. Men han af­vi­ser kri­tik­ken:

» Kli­nik­ken lø­ber kun li­ge rundt. Fak­tisk er det mit sto­re øn­ske, at det of­fent­li­ge vil over­ta­ge C- vi­ta­min- be­hand­lin­gen, og at man sam­ti­dig vil la­de en of­fent­lig, uaf­hæn­gig in­stans for­ske nær­me­re i, hvor godt me­to­den vir­ker på kræft. Men jeg me­ner ik­ke, de sy­ge har tid til at ven­te på, at der kom­mer me­re do­ku­men­ta­tion. De ri­si­ke­rer jo at dø, mens vi ven­ter. På min kli­nik har jeg mas­ser af pa­tien­ter, som iføl­ge de­res læ­ge for længst skul­le ha­ve væ­ret dø­de, « si­ger Claus Han­cke, der og­så op­for­drer Kræf­tens Bekæm­pel­se til at væ­re me­re in­ter­es­se­ret i det al­ter­na­ti­ve.

Svig­ter de kræft­sy­ge

» Jeg sy­nes, man svig­ter de kræft­sy­ge ved ik­ke at væ­re me­re nys­ger­rig. En af for­e­nin­gens vig­tig­ste op­ga­ver bur­de væ­re at støt­te me­re forsk­ning i me­to­der som den, jeg har an­vendt i nu ca. 20 år. Til gavn for de ter­mi­nalt sy­ge, som har et kæm­pe be­hov for at be­va­re hå­bet, selv om de er op­gi­vet, « si­ger den al­ter­na­ti­ve læ­ge.

Bo An­dreas­sen Rix, chef for Do­ku­men­ta­tion og Ud­vik­ling i Pa­tient­s­tøt­te og Lo­kal Ind­sats i Kræf­tens Bekæm­pel­se, af­vi­ser kri­tik­ken:

Aku­punk­tur

» Vi er me­get op­ta­get af, hvad pa­tien­ter­ne selv prø­ver i form af for­skel­li­ge ku­re og be­hand­lin­ger. Vi føl­ger om­rå­det tæt, men stil­ler på den an­den si­de krav om, at det skal væ­re vel­do­ku­men­te­ret, hvis vi skal an­be­fa­le no­get. Vi ved f. eks., at der er ri­me­lig god do­ku­men­ta­tion for, at aku­punk­tur kan lin­dre smer­ter, og at me­di­ta­tions­for­men mind­ful­ness kan dæm­pe angst og de­pres­sion, som of­te ledsa­ger syg­dom­men. «

Hvor­dan vil du for­kla­re, at I sam­let set kun har støt­tet den ty­pe forsk­ning med sam­let tre mil­li­o­ner kr., mens I støt­te­de al­min­de­lig kræft­forsk­ning med he­le 400 mio. kr. sid­ste år?

» Ja, det er hel­ler ik­ke me­get i sam­men­lig­ning. Men vi støt­ter kun 15 pct. af de forsk­nings­pro­jek­ter, der sø­ges støt­te til, og de sær­li­ge eks­pert­ud­valg, der af­gør det, væl­ger na­tur­ligt at støt­te pro­jek­ter, som teg­ner til at lyk­kes. Det er jo yderst sjæl­dent, man ser et po­si­tivt for­søgs­re­sul­tat in­den for det al­ter­na­ti­ve. Vi sav­ner vir­ke­lig po­si­ti­ve re­sul­ta­ter. De ting på­vir­ker jo yderst sjæl­dent sel­ve syg­doms­for­lø­bet. Men der er da brug for forsk­ning og­så på det­te om­rå­de, « si­ger Bo An­dreas­sen Rix.

Livskva­li­tet

Han me­ner dog sam­ti­dig, at man ik­ke kun skal nø­jes med at føl­ge læ­ger­nes be­hand­lings­for­slag.

» Hvis folk har lyst til at prø­ve no­get an­det som sup­ple­ment, bak­ker vi i vo­res rå­d­giv­ning of­te folk op, for­di det er vig­tigt for den kræft­sy­ge at ha­ve kon­trol og fø­lel­se af selv at kun­ne gø­re no­get for at få det bed­re. Det er så vig­tigt for livskva­li­te­ten. Men vi an­be­fa­ler al­tid folk at snak­ke med læ­gen om, hvad de gør. «

LØR­DAG 30. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.