ÅR NA­TU­RENS VEJ Jeg har brugt en mil­li­on på al­ter­na­ti­ve ku­re

BT - - NYHEDER - Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt. dk Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

LØR­DAG 30. MAJ 2015

HÅB

Anet­te Es­mark Ja­cob­sen har sat sig i en be­ha­ge­lig læ­ne­stol tæt ved sit dro­p­sta­tiv. Lang­somt - via en slan­ge i ar­men - si­ver væ­ske di­rek­te ind i hen­des blodå­re. Dy­re drå­ber, som hun hå­ber på kan ud­sky­de kræft­dø­den. Anet­te kæm­per for at over­le­ve ag­gres­siv hjer­ne­kræft.

Ef­ter ope­ra­tion og ke­mo ta­ger hun nu to gan­ge om ugen tu­ren til en al­ter­na­tiv kli­nik i Lyng­by, hvor hun får be­hand­ling med hø­je do­ser C- vi­ta­min i fly­den­de form – en na­tur- be­hand­ling, som hæv­des at kun­ne for­læn­ge li­vet for kræftram­te. En be­hand­ling, de fle­ste kræft­læ­ger dog stærkt be­tviv­ler.

» Kirur­gen gav mig højst ti må­ne­der - så vil­le jeg væ­re død. Men nu har jeg da fo­re­lø­big le­vet fi­re et halvt år ef­ter ope­ra­tio­nen, så jeg tror, det her hol­der mig i li­ve, « si­ger hun med et smil, mens hun ret­ter på slan­gen med C- vi­ta­min- op­løs­ning.

I de tre ti­mer, hun får drop- be­hand­ling, for­slår hun ti­den med at læ­se el­ler slud­re med de an­dre pa­tien­ter.

Den fhv. rej­se­le­der er en af de man­ge dan­ske kræft­sy­ge, som har valgt at bru­ge pen­ge på al­ter­na­tiv be­hand­ling og na­tur­me­di­cin med usik­ker virk­ning.

» Jo, det er ved gud rig­tig man­ge pen­ge at bru­ge på ting, som læ­ger­ne ik­ke tror på, Men jeg fø­ler nu ik­ke, at jeg har smidt pen­ge­ne i et stort hul. Jeg er over­be­vist om, at det er en med­vir­ken­de år­sag til, at jeg sta­dig træk­ker vej­ret – sam­men med læ­ger­nes be­hand­ling, na­tur­lig­vis. Jeg vil­le al­drig drøm­me om at si­ge nej til den gængse kræft­be­hand­ling, « si­ger Anet­te, der hver må­ned må spa­re på an­dre ting for at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men.

» Mit tøj må jeg kø­be på til­bud i Føtex, og rej­ser og for­nø­jel­ser har jeg og­så spa­ret væk. Men hel­le­re væ­re i li­ve, og jeg kan bli­ve glad ba­re ved at gå en tur i so­len, « gri­ner hun.

Anet­te Es­mark Ja­cob­sen kun­ne ha­ve købt fle­re dy­re bi­ler for de pen­ge, hun har brugt på al­ter­na­tiv kræft­be­hand­ling.

Fo­to: Li­se- Lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.