’’

BT - - NYHEDER - Anet­te Es­mark Ja­cob­sen

Jeg fø­ler nu ik­ke, at jeg har smidt pen­ge­ne i et stort hul. Jeg er over­be­vist om, at det er en med­vir­ken­de år­sag til, at jeg sta­dig træk­ker vej­ret

» Jeg kun­ne ha­ve en smad­der­dyr bil stå­en­de i ga­ra­gen, men et godt hel­bred kan ik­ke gø­res op i pen­ge. Jeg er stæ­dig og tror fuldt og fast på, at no­get af det al­ter­na­ti­ve vir­ker op­brem­sen­de på min kræft. In­tet skal væ­re ufor­søgt, « si­ger Anet­te Ja­cob­sen, der kort ef­ter fjer­nel­sen af sin tre gan­ge fi­re cm sto­re kræft­knu­de i hjer­nens fron­tal­lap modt­og en klar døds­dom:

Vil­le sprin­ge i dø­den

» Kirur­gen sag­de, at det var ag­gres­siv kræft, og at jeg hav­de maks. 10 må­ne­der at le­ve i. En barsk be­sked. Bag­ef­ter tænk­te jeg al­vor­ligt på at sprin­ge ud fra 9. sal på Ri­get. Men med hjælp fra bl. a. en sy­ge­hus­præst fik jeg igen mod til at kæm­pe, « si­ger hun.

Hun valg­te først en uges ku­rop­hold til 35.000 kr. og at få dy­re ind­sprøjt­nin­ger med ek­strakt af plan­ten mi­stel­ten. Og gik så på C- vi­ta­min- ku­ren.

» Læ­ger­ne ad­va­re­de om, at C- vi­ta­mi­net kun­ne for­styr­re virk­nin­gen af ke­mo. Men jeg op­le­ve­de det mod­sat­te. Jeg hver­ken tab­te hå­ret, fik kval­me, ka­ste­de op – hav­de ab­so­lut in­gen af de al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger, ke­mo­en ty­pisk med­fø­rer. Hav­de det rig­tig godt. Højst sand­syn­ligt for­di C- vi­ta­mi­net boo­ste­de mit im­mun­sy­stem og gav mig ny ener­gi. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.