’’

BT - - NYHEDER - Anet­te Es­mark Ja­cob­sen

Jeg er stæ­dig og tror fuldt og fast på, at no­get af det al­ter­na­ti­ve vir­ker op­brem­sen­de på min kræft

Be­hand­lin­gen ko­ster 950 kr. pr. gang, og hun har be­hov for to om ugen. Det lø­ber op i 7.600 kr. om må­ne­den, og da hun sam­ti­dig går til zo­ne­te­ra­pi, he­a­ling og mas­sa­ge, lan­der de al­ter­na­ti­ve be­hand­lings- ud­gif­ter på me­re end 9.000 kr. hver må­ned.

Spa­rer på an­dre ting

Hun har i alt mod­ta­get 390 be­han­din­ger med C- vi­ta­min, så den sam­le­de reg­ning nær­mer sig de 400.000 kr. I alt har hun gen­nem en år­ræk­ke brugt ca. en mil­li­on kr. på det al­ter­na­ti­ve.

Er det ik­ke man­ge pen­ge at bru­ge på en be­hand­ling, der må­ske mest er et tros­spørg­mål og sand­syn­lig­vis pen­ge­spild?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.