C- VI­TA­MIN FORLÆ

C- vi­ta­min i hø­je do­ser hel­bre­der ik­ke, men kan for­læn­ge li­vet, hæv­der spe­ci­al­læ­ge. Ha­rald Nielsen har mod­ta­get be­hand­lin­gen i åre­vis

BT - - NYHEDER - Tor­ben Bag­ge bag­ge@ bt. dk ni­tr@ bt. dk

KAMP MOD KRÆFT­CEL­LER

Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen In­fu­sio­ner med hø­je do­ser C- vi­ta­min for­læn­ger til­sy­ne­la­den­de of­te kræft­sy­ges liv med fle­re år, men vi­ta­mi­ner­ne kan ik­ke hel­bre­de kræf­ten.

Det er­ken­der spe­ci­al­læ­ge Claus Han­cke, der på sin al­ter­na­ti­ve læge­kli­nik i Lyng­by gi­ver vi­ta­mi­net i me­ga- do­ser mod en ræk­ke kræft­for­mer, bl. a. pro­sta­ta­kræft. Pa­tien­ter­ne er of­te op­gi­vet af læ­ger­ne, hvoraf de fle­ste be­teg­ner den dy­re be­hand­ling som ’ udo­ku­men­te­ret’.

Selv me­ner Claus Han­cke, at me­to­den er ri­me­ligt do­ku­men­te­ret:

» Gen­nem la­bo­ra­to­rie- og dy­re­for­søg er der do­ku­men­ta­tion for, at C- vi­ta­min i de ret­te do­ser for­stær­ker ef­fek­ten af ke­mo og stråler. Vi­ta­mi­net har den sam­me virk­ning som stråler ved, at det frem­mer dan­nel­sen af de så­kald­te frie ra­di­ka­ler - de små mo­le­ky­ler, som slår kræft­cel­ler ihjel. Sam­ti­dig har det vist sig, at C- vi­ta­mi­net be­skyt­ter de nor­ma­le cel­ler i krop­pen mod strå­le­be­hand­lin­gens ska­der, « si­ger Claus Han­cke, der læ­ner sig op ad dy­re­for­søg, fo­re­ta­get af bl. a. det of­fent­li­ge og uaf­hæn­gi­ge ame­ri­kan­ske forsk­nings­cen­ter Na­tio­nal In­sti­tu­te of He­alth.

Hæm­mer kræft­cel­ler­ne

I me­get la­ve do­ser og i pil­le­form er C- vi­ta­min en så­kaldt an­tioxi­dant og har som så­dan ik­ke no­gen gavn­lig ef­fekt mod kræft. Men i høj kon­cen­tra­tion og gi­vet in­tra­ve­nøst ( det vil si­ge med ind­sprøjt­ning, red.) for­vand­les det til en så­kaldt prooxi­dant, der hæm­mer kræft­cel­ler­ne, vi­ser for­sø­ge­ne.

» Selv om der ik­ke fo­re­lig­ger kon­trol­le­re­de for­søg med men­ne­sker, så har jeg og an­dre en mas­se kli­nisk er­fa­ring med kon­kre­te pa­tien­ter, som pe­ger i po­si­tiv ret­ning. Folk går jo le­ven­de rundt ad­skil­li­ge år ef­ter, de iføl­ge læ­ger­ne skul­le væ­re dø­de af kræf­ten, « si­ger spe­ci­al­læ­gen.

Har få­et me­re ener­gi

Den kend­te fhv. fod­bold­stjer­ne og di­rek­tør Ha­rald Nielsen, der har frem­skre­den pro­sta­ta­kræft, er blandt de pa­tien­ter, som fø­ler sig hjul­pet af C- vi­ta­min- be­hand­lin­gen:

» Jeg har mod­ta­get be­hand­lin­gen i åre­vis og er ik­ke et øje­blik i tvivl om, at den har væ­ret med til at for­læn­ge mit liv - sam­men med læ­ger­nes be­hand­ling. Me­to­den har helt klart styr­ket mit im­mun­sy­stem og gi­vet mig me­re ener­gi til at mod­stå kræf­ten. Jeg hå­ber der­for nu, at me­to­den kan bli­ve ud­bredt til langt fle­re. Så den ik­ke er for­be­holdt dem, der har ri­ge­ligt med pen­ge, « si­ger Ha­rald Nielsen, som man­ge vil hu­ske fra en ho­ved­rol­le i en af de gam­le ’ Far til fi­re’- film i sam­spil med Ru­di Han­sen - i dag hans ko­ne.

Lø­ber myn­dig­he­der­ne på dø­re­ne

De to har i åre­vis lø­bet myn­dig­he­der­ne, bl. a. Fol­ke­tin­gets Sund­heds­ud­valg, på dø­re­ne for at få det of­fent­li­ge gjort me­re ín­teres­se­ret i C- vi­ta­min- te­ra­pi­en, som Ha­rald Nielsen sup­ple­rer med bl. a. kost­tilskud som se­len, gur­kem­e­je, Dvi­ta­min og en diæt, som iføl­ge ny forsk­ning hæm­mer ud­vik­lin­gen af pro­sta­ta­kræft.

LØR­DAG 30. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.