AN­DRE ME­TO­DER OG BE­HAND­LIN­GER FOR KRÆFT­SY­GE Aku­punk­tur Mind­ful­ness

BT - - NYHEDER -

De små aku­punk­tur- nå­le kan iføl­ge for­søg lin­dre smer­ter og an­det ube­hag for­år­sa­get af syg­dom­men. Der­i­mod har for­sker­ne ik­ke kun­net do­ku­men­te­re, at me­to­den har virk­ning på sel­ve kræf­ten. Man­ge får re­du­ce­ret mu­skel­s­mer­ter og kval­me ved ke­mo og stråler, li­ge­som en del fø­ler sig hjul­pet ved vej­rtræk­nings­be­svær, mod hud­kløe og nat­li­ge he­de­tu­re. Li­ge­som det er be­vist, at nå­le­ne kan styr­ke im­mun­sy­ste­met og kredslø­bet. Forsk­ning pe­ger på, at kræft­sy­ge kan ha­ve gavn af at dyr­ke den sær­li­ge form for me­di­ta­tion, som kal­des mind­ful­ness. Det ser ud til, at me­to­den er god til at dæm­pe bl. a. angst og de­pres­sio­ner, som of­te føl­ger med det at ha­ve en så al­vor­lig syg­dom. Gen­nem mind­ful­ness ( be­vidst nær­vær) styr­ker man ev­nen til at væ­re til i nu­et og ha­ve fær­re be­kym­rin­ger. For­ske­re fra USA har i et for­søg vist, at bryst­kræft­pa­tien­ter styr­ke­de de­res im­mun­for­svar med mind­ful­ness, ef­ter at de hav­de få­et kræft­be­hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.