Vulka­nud­brud i Ja­pan

Plud­se­lig eks­plo­de­re­de top­pen på vulka­nen

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BE­BO­E­RE EVAKU­E­RET

Be­bo­er­ne på en ja­pansk ø godt 1.000 ki­lo­me­ter syd for Tokyo blev i går evaku­e­ret, ef­ter en vulkan på øen plud­se­lig gik i ud­brud.

Vulka­nen Shin­da­ke på Ku­chin­o­e­ra­bu våg­ne­de med et gi­gan­tisk brag, og røg, klip­pe­styk­ker, la­va og ek­stremt var­me gas­ser væl­te­de ud. Et tv- ka­me­ra har fore­vi­get det spek­taku­læ­re øje­blik.

» Der lød er enormt brag, og sort røg be­gynd­te med det sam­me at sti­ge til vejs, « si­ger en be­bo­er iføl­ge Reu­ters.

Rø­gen fra ud­brud­det er nå­et op i en høj­de af 9.000 me­ter og har fo­re­lø­big be­ty­det, at luft­fart­s­sel­ska­bet All Nip­pon Airways har om­lagt si­ne ru­ter til Oki­nawa og til Sy­døst­a­si­en. Det an­det sto­re ja­pan­ske sel­skab, Ja­pan Air­li­nes, har end­nu ik­ke pla­ner om ru­te­æn­drin­ger.

Fle­re end 100 be­bo­e­re

På vulka­nø­en sam­le­des fle­re end 100 be­bo­e­re på ta­get af et evaku­e­rings­cen­ter for at af­ven­te ud­vik­lin­gen, mens en pas­sa­ger­fær­ge stæv­ne­de mod Ku­chin­o­e­ra­bu fra den nær­lig­gen­de ho­ve­dø Kyus­hu en ti­mes sejlads bor­te for at hen­te øbo­er­ne.

La­va­strøm­men har iføl­ge avi­sen The Gu­ar­di­an nå­et ky­sten på øens nord­ve­st­li­ge kyst.

Vulka­nen på øen er of­te ak­tiv, og ved det se­ne­ste ud­brud i 1993 om­kom ad­skil­li­ge be­bo­e­re

En hund var blandt de evaku­e­re­de, da vulka­nen Shin­da­ke i går gik i ud­brud.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.