MTV fyl­der rundt

I går kun­ne den mu­si­kal­ske ung­dom­ska­nal fejre 10 år i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk Gu­stav Sa­li­nas Ama­lie Szighe­ty Ce­ci­lie Ho­t­her Iben Hjej­le An­na David med sin sty­list Ann Lyk­ke

RØD LØ­BER

Sku­e­spil­le­re, tv- stjer­ner og en god po­r­tion af den dan­ske mu­siks­ce­ne var i går med til at fejre MTV Dan­marks 10 års fød­sels­dag. Og det brag­te mas­ser af min­der med sig.

De fle­ste hu­sker de­res før­ste mø­de med den po­pu­læ­re mu­sik­ka­nal fra de­res helt un­ge da­ge, hvor MTV blæ­ste de pla­kat­til­kli­stre­de te­e­na­ge­væ­rel­ser op med al­ver­dens mu­sik­vi­deo­er.

Den 16. maj 2005 fik Dan­mark sin egen lo­ka­le ver­sion af den ame­ri­kan­ske ung­dom­ska­nal MTV. Det er nu ti år si­den, og det blev i går fejret med en kæm­pe fød­sels­dags­fest på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Og der var selv­føl­ge­lig sør­get for mu­sik­ken. Fle­re af Dan­marks mest er­far­ne DJs, som Dan Ra­chlin og Thomas Mad­vig, sat­te den helt ret­te MTV- stem­ning. Men det dan­ske band Tur­bowe­e­kend op­t­rå­d­te li­ve til pu­bli­kums sto­re be­gej­string.

End­nu fle­re mu­si­kel­ske­re var mødt op for at fe­ste i mu­sik­kens ånd. Og de hu­ske­de ty­de­ligt, hvor me­get MTV har be­ty­det.

MTV- vær­ten An­ne Lind­fjeld sad al­le­re­de som 11- årig kli­stret op af skær­men.

» Mit kæm­pe skur af et brunt fjern­syn kør­te al­tid på MTV. ’ Top 20’ om lør­da­gen skul­le jeg ba­re se hver uge, « sag­de vær­ten.

I dag er ka­na­len og­så me­get an­det en mu­sik, sen­de­fla­den er spæk­ket med re­a­li­ty- pro­gram­mer og se­ri­er, der sær­ligt hen­ven­der sig til de un­ge se­e­re.

LØR­DAG 30. MAJ 2015

» Al­le­re­de da jeg var 11 år, så jeg en hel del re­a­li­ty- pro­gram­mer på ka­na­len, og så blev der i den grad skru­et op, når An­na Davids ’ Fuck dig’ kom. «

Sku­e­spil­le­rin­den hav­de få­et lov at kom­me med sin søn ( th) i by­en, hun hu­ske­de ty­de­ligt før­ste gang hun så MTV: » Jeg dan­se­de så me­get til ’ Vi­deo kil­led the ra­dio star’. «

» Den­gang hav­de jeg ik­ke råd til CDer, så fjern­sy­net stod al­tid på MTV. Om jeg så hav­de be­søg el­ler ba­re gik og gjor­de rent i mi­ne små shorts, så kør­te det ba­re i bag­grun­den. «

» Jeg hu­sker ty­de­ligt den før­ste mu­sik­vi­deo, der gjor­de det stør­ste ind­tryk, det var ’ Ta­ke on me’ med a- ha, der for­gik i et teg­ne­se­ri­e­u­ni­vers. det var fan­ta­stisk med mu­sik­vi­deo­er, plud­se­lig kun­ne man se en hel hi­sto­rie i en sang. «

» Spi­ce Girls og Han­son var de helt sto­re for mig. Jeg dyr­ke­de det sam­men med ve­nin­der­ne. Vi sad og klip­pe­de bil­le­der ud fra bla­de, mens mu­sik­vi­deo­er­ne kør­te på MTV. Ret nør­det, men det gjor­de vi alt­så. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.