Tivoli shang­ha­jer kryd­stogt- turi­ster

BT - - NYHEDER -

TURI­STER

Tivoli- Gar­den be­fandt sig i går et styk­ke fra de van­te ram­mer i den kø­ben­havn­ske for­ly­stel­ses­park. Ved Nord­hav­nens Oce­ankaj bød de med mu­sik og mor­gen­sol vel­kom­men til pas­sa­ge­rer og be­sæt­ning på da­gens an­løb­ne kryd­stogtskib fra Dis­ney Cru­i­se. Og med til­bud om tur­pas og en gu­i­det VIP- tur i Tivoli, stod gar­den klar til god­mo­digt at kapre kryd­stogt­gæ­ster­ne fra Mi­ck­ey Mou­se og Co.

Vel­komst­ko­mi­te­en er før­ste le­ven­de be­vis på en stra­te­gisk sats­ning fra Tivoli, som har lig­get klar si­den 2010. Un­der­hold­nings­virk­som­he­den, som tæl­ler bå­de ha­ve og ho­tel, vil ik­ke læn­ge­re kun væ­re ud­flugts­mål for de vel­ha­ven­de kryd­stogt­turi­ster.

De vil nu og­så selv ar­ran­ge­re an­dre de­le af gæ­ster­nes op­hold i den dan­ske ho­ved­stad ved at age­re så­kaldt DMC, Desti­na­tion Ma­na­ge­ment Com­pa­ny.

» Vi har læn­ge væ­ret en­ga­ge­ret i kryd­stogt­net­vær­ket i Kø­ben­havn, som har haft en rig­tig god ud­vik­ling de se­ne­re år. For at få me­re ud af gæ­ster­ne, er det og­så vig­tigt, at vi ud­vik­ler og til­pas­ser Ti­vo­lis pro­duk­ter til dem. Og det te­ster vi nu sam­men med Dis­ney, som vi har et sær­ligt bånd med, « si­ger Ti­vo­lis kom­merci­el­le di­rek­tør, Elisa­beth Milt­on Hem­m­ings­en.

Her­med hen­vi­ser hun til det kuriosum, at Walt Dis­ney fle­re gan­ge be­søg­te Tivoli for at af­lu­re hem­me­lig­he­den bag ha­vens sær­li­ge ånd og ta­ge den med til sit eget Dis­neyland i Ca­li­for­ni­en. Da­gens Dis­ney- turi­ster får der­for mu­lig­hed for at gå i teg­ne­fil­mi­ko­nets kø­ben­havn­ske fod­spor, an­ført af Tivoli- Gar­dens man­ge­åri­ge le­der, Sven Han­sen Hei­del­berg, som selv mød­te Dis­ney ved hans be­søg i 1964.

Tivoli vil be­gyn­de at ar­ran­ge­re op­hold for kryd­stogt­gæ­ster i Kø­ben­havn. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.