Kul­tur Læk­ker rut­sje­tu

BT - - KULTUR -

REVYANMELDELSE

’ Tam- Tam i Glas­sa­len 2015’ Tivoli PRE­MI­E­RE TORS­DAG **** **

Må­ske. Hvem har sagt det? Og hvor­for skal vi i så fald vi­de det?

Så er der fle­re pro­cen­ter i Szhir­leys, Hvid­b­jergs og Chri­sten­sens vi­nø­se skils­mis­se- fril­ler, der har ud­skif­tet mænd med vin. Lækre at se på er de vel egent­lig og­så.

Le­ne Maria Christensen og Bo­dil Jør­gen­sen som spelt­mødre, der på bed­ste py­t­hon­ske vis for­sø­ger at over­gå hin­an­den i po­li­tisk kor­rek­te rej­se­mål. for­lø­be­ren for de so­ci­a­le me­di­er i et hip­pie­kol­lek­tiv. Ca­deau til tekst­for­fat­ter Jan Svar­rer for årets hidtil mest ori­gi­na­le på­fund i revyland.

Dit­te Gråbøl med det græn­se­lø­se ko­mi­ker­ta­lent gør sin mil­li­me­ter­præ­ci­se og sy­le­spid­se An­gela Mer­kel på dan­marks­be­søg til no­get, der må kan­di­de­re til årets revynum­mer. Vi så det sid­ste år, da Gråbøl vend­te til­ba­ge til revys­ce­nen i Ny­kø­bing F. Der er så me­get grin i den kvin­de.

Det er der så og­så i Bo­dil Jør­gen­sen, men hun spil­ler me­re kol­lek­tivt i år - bort­set fra et en­kelt so­lonum­mer. Blandt an­det i et an­det top­num­mer ’ De grå hjel­me’ om fem æl­dre yo­ga- og kul­tur­rej­se­dyr­ken­de kvin­der. Igen: sublim, mu­sisk koreo­gra­fi. Og tak til Ann Ma­ri­a­ger for en ori­gi­nal po­in­te.

Fi­re stjer­ner? Ja, for selv­om an­den af­de­ling løf­ter hel­heds­ind­tryk­ket, er der og­så lav­punk­ter.

Som f. eks. en un­der­lig sketch med nog­le ste­ne­re fra ud­kants­dan­mark, der spil­ler og syn­ger et dan­ce­hal­lnum­mer. Hvad i al ver­den er po­in­ten? Und­skyld, men på blok­ken står der, ’ vil­le væ­re sjov i en ef­ter­sko­le­revy’.

Rej­sen gen­nem årets ’ Tam- Tam i Glas­sa­len’ er som en tur med rut­sje­ba­nen de­r­in­de i Car­sten­sens ha­ve. Op og ned. Men man en­der ved må­let med lyst til en tur me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.