De hæn­ger sta­dig i skyg­gen af et hit

BT - - KULTUR - Kri­stof­fer Veirum Gaf­fa

MU­SIK

’ Out of the Wa­steland’ ROCK *** *** Ame­ri­kan­ske Li­fe­hou­se bra­ge­de igen­nem i år 2000 med

de­bu­ten ’ No Na­me Fa­ce’. Si­den har sal­get svig­tet. Det er mo­den, vok­sen­o­ri­en­te­ret po­pro­ck, og det er der ik­ke no­get galt i, hvis ik­ke det føl­tes så ufar­ligt. Det vir­ker al­drig som om, at der for al­vor er no­get på spil.

Uef­fen sangskriv­ning er det ik­ke, men det nær­mer sig det kal­ku­le­re­de. Åb­nings­num­me­ret ’ Hur­ri­ca­ne’ ly­der et øje­blik til for­veks­ling som gen­nem­bruds­hit­tet ’ Han­ging by a Mo­ment’. Til­fæl­digt?

Et num­mer som ’ One for the Pain’ er glim­ren­de pop, men og­så tamt. San­gens hjer­tesorg fø­les som dul­met af Va­li­um. Al­bum­met dryp­per af pa­tos, pak­ket ind i den sto­re pop- pro- duk­tion, men man lyt­ter al­drig rig­tig nø­je ef­ter. Er det vir­ke­lig mu­ligt at rum­me så sto­re fø­lel­ser og vi­de­re­gi­ve dem, ano­nymt som væg­ge­ne i læge­kon­to­rets ven­te­væ­rel­se?

Grup­pens sy­ven­de ud­spil er gan­ske sym­pa­tisk, og det vil da sik­kert og­så glæ­de nog­le lyt­te­re. Jeg ke­der mig dog. Og det er næ­sten det vær­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.