’’

BT - - KULTUR -

Uden at læg­ge alt for me­get i det er der en un­der­spil­let smer­te i Mørks prins Hen­rik

Det en­der selv­føl­ge­lig med en fæl­les rej­se til et sted med vi­ri­le ten­nislæ­re­re. Char­me­ren­de spil­let af de­butant Le­ne Maria.

En fan­ta­stisk pa­ro­dist

En rent ud hæs­blæ­sen­de pa­ro­di på Al­ter­na­ti­vets Uf­fe El­bæk red­der før­ste af­de­ling. Mit hø­je­ste grin den­ne af­ten faldt, da han i skik­kel­se af Thomas Mørk ud­brød: ’ Hvad vo­res po­li­tik er? Det vil jeg me­get ger­ne ven­de 180 gra­der og spør­ge jer, hvad I sy­nes?’.

Som vi ser igen i et prins Hen­riknum­mer, er Mørk en fan­ta­stisk pa­ro­dist. Det er, som om han ik­ke ale­ne kal­ke­rer de kend­tes træk, men og­så læg­ger sit eget sen­ti­ment og en klov­nemu­sik i fi­gu­rer­ne - og der­med gi­ver dem en di­men­sion, man ik­ke vid­ste, de hav­de. Uden at læg­ge alt for me­get i det, er der en un­der­spil­let smer­te i Mørks prins Hen­rik, som ik­ke ses i Ulf Pil­gaards Hen­rik ude i Cir­kus­revy­en.

Mørk reg­nes vist ik­ke som en af de sto­re revy­stjer­ner. Det er synd.

Hen­rik- num­me­ret er et klart høj­de­punkt. Sam­men med en van­vit­tig mor­som, sur­re­a­li­stisk sketch om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.