Hun har den sto­re pen­ge­pung

Ma­ris­sa May­er for­sø­ger at få in­ter­net­gi­gan­ten Ya­hoo til igen at jub­le

BT - - NAVNE - Thomas Bre­in­strup tho@ ber­ling­s­ke. dk

40 ÅR I DAG

På et år har Ma­ris­sa May­er brugt me­re end 100 mil­li­o­ner dol­lar på at kø­be 21 virk­som­he­der op – ja, for­u­den de 1,1 mil­li­ard dol­lar, som hun til­ba­ge i 2013 be­tal­te for blogtje­ne­sten Tum­blr.

Ik­ke for in­gen­ting kal­des Ma­ris­sa May­er, der 30. maj fyl­der 40 år, Ya­hoos ’ che­fi nd­kø­ber’. Hun blev som 37- årig hen­tet som den tred­je top­chef på blot et år til Ya­hoo – der en­gang var al­les sø­ge­ma­ski­ne på net­tet, før Goog­le kom til – for net­op at red­de virk­som­he­den fra luk­ning.

May­er kom net­op fra Goog­le, hvor hun i 13 år blandt an­det var an­svar­lig for den danskop­fund­ne Goog­le Maps- kort­tje­ne­ste samt den om­strid­te Goog­le Ga­de­vis­ning med 360- gra­ders­bil­le­der af ga­der og stræ­der. Ya­hoo har væ­ret en hård nød, men no­get er lyk­ke­des.

En Ya­hoo- ak­tie ko­ste­de ved hen­des til­træ­den som top­chef i juli 2012 15,69 dol­lar. I dag er vær­di­en tredoblet, selv om bå­de om­sæt­ning og over­skud gen­nem det se­ne­ste år er gå­et ned. Men sal­get af ak­tier i den nu børsno­te­re­de ki­ne­si­ske in­ter­net­gi­gant Ali­ba­ba skæp­pe­de godt i Ya­hoos slun­ke pen­ge­kas­se, der i dag rum­mer om­kring ot­te mil­li­ar­der dol­lar i kon­tan­ter.

Kun­stig in­tel­li­gens

Ma­ris­sa May­er lag­de hårdt ud ved i 2013 at for­by­de hjem­me­ar­bej­de, for­di det gik ud over kre­a­ti­vi­te­ten og må­ske og­så ar­bejds­in­ten­si­te­ten. Selv vend­te hun til­ba­ge til top­chef- job­bet ved at ar­bej­de hjem­me­fra to uger eft er, at hun i sep­tem­ber 2012 fød­te sin søn – kun to må­ne­der eft er at hun be­gynd­te hos Ya­hoo. Da hun i sep­tem­ber 2013 po­se­re­de i blå kjo­le i mo­de­ma­ga­si­net Vogue, rej­ste og­så det­te de­bat, om hun som top­chef kun­ne fast­hol­de sin au­to­ri­tet.

Ma­ris­sa May­er har fi nske aner gen­nem sin mor, og hen­des ma­te­ma­tik­ta­lent for­næg­ter sig ik­ke. I sko­le­ti­den ar­bej­de­de hun ved si­den af hos en grønt­hand­ler og lær­te al­le tal­ko­der­ne på va­rer­ne ude­nad for at gø­re det hur­ti­ge­re for kun­den at be­ta­le ved kas­sen. Egent­lig vil­le hun væ­re læ­ge, men com­pu­ter­ver­de­nen greb hen­de, og hun læ­ste da­ta­lo­gi med spe­ci­a­le i kun­stig in­tel­li­gens.

Det sik­re­de hen­de straks eft er endt ek­sa­men job hos Lar­ry Pa­ge og Ser­gej Brin, Goog­le- stift er­ne, som kryds­for­hør­te hen­de om kun­stig in­tel­li­gens.

Den­gang hav­de Goog­le kun 19 an­sat­te og var end­nu ik­ke ble­vet så gi­gan­tisk. Ma­ris­sa May­er blev an­sat num­mer 20 og i øv­rigt den før­ste kvin­de.

År­slån: 42,1 mio. dol­lar

Nu er hun num­mer 18 på det ame­ri­kan­ske magasin For­bes’ 2014- li­ste over ver­dens mest ind­fl ydel­ses­ri­ge kvin­der og lå som num­mer 32 året før. Årsløn­nen lig­ger på 42,1 mil­li­o­ner dol­lar.

Ma­ris­sa May­er sid­der og­så med i be­sty­rel­sen for USAs stør­ste de­tail­han­delskæ­de Wal­mart og i tek­no­lo­gi­pro­du­cen­ten Jaw­bo­ne samt i bå­de San Fran­ci­sco Mu­se­um of Mo­dern Art og San Fran- ci­sco- bal­let­ten. Hun dan­se­de selv bal­let som barn. BLÅ BOG

30. maj 1975 Ud­dan­nel­se: BA i sym­bol­sy­ste­mer ( 1997) og kan­di­dat i da­ta­lo­gi ( 1999) fra Stan­ford Uni­ver­si­ty .

1999: An­sat hos Goog­le, bl. a. som an­svar­lig for sø­ge­pro­duk­ter og bru­gero­p­le­vel­ser, si­den som chef for bl. a. Goog­le Maps, Goog­le Earth og Goog­le Ga­de­vis­ning. 16. juli 2012: Top­chef for Ya­hoo.

Født:

Kar­ri­e­re:

Pri­vat:

Gift i de­cem­ber 2009 med ad­vo­kat og in­ve­stor Za­chary Bogue og bor i San Fran­ci­sco. Par­ret har søn­nen Ma­cal­li­ster, født i sep­tem­ber 2012.

Ya­hoo- ak­tions vær­di er tredoblet un­der Ma­ris­sa May­ers le­del­se. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.