Blind kær­lig­hed

BT - - TV - RO­MAN­TISK KOMEDIE 13: 20 15: 00 16: 40 23: 05 11: 25 00: 40- 06: 00 19: 10 21: 00 17: 10 18: 40

Chris Pi­ne spil­ler den un­ge, fl ot­te fyr Dan­ny, der er født blind, men trods det ta­ck­ler dag­lig­da­gen med char­me og gåpå­mod. Dan­ny er fort­sat jom­fru, men det sæt­ter hans pi­geg­la­de bror sig for at æn­dre på, via en ræk­ke hek­ti­ske blind da­tes. Til hver­dag la- der den 22- åri­ge Dan­ny ik­ke sit han­di­cap for­hin­dre ham i at li­ve li­vet fuldt ud. Men li­ge præ­cis når det gæl­der pi­ger og kær­lig­hed, er Dan­ny til­ba­ge­hol­den­de. Da Dan­nys bror, char­mø­ren Lar­ry, fi nder ud af, at Dan­ny sta­dig er jom­fru, sæt­ter han him­mel og jord i be­væ­gel­se for at hjæl­pe sin bror af med mø­dom­men. Lar­ry ar­ran­ge­rer en ræk­ke stæv­ne­mø­der med nog­le let­te­re ud­svæ­ven­de pi­ger, men dis­se da­tes går imid­ler­tid spek­taku­lært skævt af al­le tæn­ke­li­ge og utæn­ke­li­ge år­sa­ger. Da Dan­ny bli­ver til­budt en ri­si­ka­bel, eks­pe­ri­men­tel ope­ra­tion, som må- ske kan gi­ve ham sy­net igen, mø­der han den un­ge in­di­ske sy­geple­jer­ske Le­eza, og det er næ­sten kær­lig­hed ved f ør­ste ” blik”. Le­ezas me­get tra-

Med­vir­ken­de: di­tio­nel­le in­di­ske fa­mi­lie skal dog vi­se sig at væ­re en stør­re hin­dring for det un­ge par s lyk­ke end Dan­nys syns­han­di­cap. ( Ka­nal 4)

( T) Mo­gam­bo. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1953. ( T) Ung­karl i fæl­den. Ame­ri­kansk komedie fra 1955. ( T) Fan­gen på Zen­da. Ame­ri­kansk eventyrfilm fra 1952.

( T) Ro­man­tik i Fl­orens. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1962. TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Ri­chard Ge­re. ( T) Det ske­te ve­st­på. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1955. ( T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Jo­an Al­len. ( T) En ame­ri­ka­ner i Pa­ris. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) The Champ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1979. ( T) Præ­ri­ens sor­te ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1941. Nat- tv.

Dan­ny ( Chris Pi­ne) er blind og har al­drig haft en kæ­re­ste, men så mø­der han den en­gelsk- in­di­ske sy­geple­jer­ske Le­eza ( Anja­li Jay), og de fo­rel­sker sig. Desvær­re har Le­ezas fa­mi­lie al­le­re­de lagt pla­ner for hen­des frem­tid. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.