SING­LE NR. 100 FRA SIR CLIFF

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 29 år si­den 1989:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du skal pas­se på, at du ik­ke tror på alt, hvad du hø­rer og ser i dag. Der er mas­ser af luft ka­stel­ler i luft en, så væ­re li­ge op­mærk­som på det. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvad du skal i dag, så kan du reg­ne med, at du har den ener­gi, som skal til. Du mod­ta­ger og­så me­re end sæd­van­ligt hjælp fra di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du har en fø­lel­se af, at der fo­re­går no­get bag din ryg el­ler no­get, som du ik­ke rig­tig kan fi nde ho­ved el­ler ha­le på. Tag det ro­ligt, det går over. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvor­dan du hand­ler i for­hold til di­ne om­gi­vel­ser, så skal du ven­ligst hu­ske på, at det er lov­ligt at si­ge fra og gå di­ne eg­ne ve­je. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Hvis du sy­nes, at du op­le­ver lidt for man­ge ud­for­drin­ger, så er det i dag, du skal si­ge fra over­for det, som du me­ner er for me­get for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor den fri­ske luft og det at væ­re ude i na­tu­ren vil væ­re det, som vil for­sø­de den­ne skøn­ne dag for dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er lidt me­re uro om­kring dig, end du må­ske egent­lig bry­der dig om. Må­ske hand­ler det om nog­le valg, som du må­ske i vir­ke­lig­he­den skal træff e? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Der lig­ger nog­le fø­lel­ses­mæs­si­ge spæn­din­ger i luft en i dag. Du kan ud­re­de det, hvis du tør si­ge din helt ær­li­ge me­ning til en be­stemt per­son. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

52). ( Svær 73). ( Mid­del 41). ( Nem

San­ge­ren Cliff Ri­chard ud­sen­der sing­le num­mer 100. Sir Cliff var i Dan­mark i be­gyn­del­sen af maj, hvor han sig­ne­re­de vin fra pop- og ro­ck­stjer­nens egen vin­gård i tre Me­nu/ Su­perBest- bu­tik­ker rundt om i lan­det. Sir Cliff pro­du­ce­rer og­så vin. Han var i Dan­mark i maj for at gø­re re­k­la­me for den. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.