For­budt i Sve­ri­ge

Kræn­ken­de og køns­diskri­mi­ne­ren­de, kal­der Sve­ri­ges Re­k­la­meom­buds­mand fo­to i Cor­sa- bro­chu­re

BT - - BILER - Af Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

BRO­CHU­RE

» De er ga­le, de ro­me­re « , si­ger Aste­rix’ go­de ven Obe­lix utal­li­ge gan­ge om Juli­us Cæs­ar og hans ud­send­te kri­ge­re, når de uden held at­ter for­sø­ger at få de gæ­ve gal­le­re til at ret­te ind.

Spørgs­må­let er, om man med en lil­le va­ri­a­tion kan be­nyt­te sam­me ven­ding om vort sven­ske bro­der­folk. I hvert fald er det in­gen hem­me­lig­hed, at sven­sker­ne er væl­dig op­ta­get af po­li­tisk korrekthed, og se­ne­ste ek­sem­pel i ræk­ken, der bæ­rer ved til for­doms- bå­let, er et fo­to i den nye Opel Cor­sa- bro­chu­re. En bro­chu­re, der i bil­led- og ord­valg er no­gen­lun­de iden­tisk med den dan­ske ud­ga­ve. Den sven­ske Re­k­la­meom­buds­mand har nem­lig på­talt et gan-

SE­NE­STE NYT ske be­stemt fo­to, og Opel i Sve­ri­ge har lo­vet at fjer­ne det, når de tryk­ker næ­ste op­lag af Cor­sa- bro­chu­ren.

Det fa­mø­se fo­to fyl­der det me­ste af før­ste op­slag - si­de 2- 3 - i bro­chu­ren. » Kær­lig­hed ved før­ste blik, « står der i tek­sten, og på bil­le­det sid­der en smuk kvin­de i fø­rer­sæ­det af den nye Opel Cor­sa. Hun sid­der må­ske ik­ke på den mest na­tur­li­ge må­de, i hvert fald sid­der man ik­ke så­dan, når man for­modes at skul­le kø­re en bil. Nej, hun sid­der henslængt i sin kor­te kjo­le med sit høj­re ben bø­jet og ven­stre strakt op på in­stru­ment­bor­det. Me­nin­gen er til­sy­ne­la­den­de at sig­na­le­re, hvor me­get hun el­sker sin nye bil.

Det fo­to er fal­det en sven­sker for - må man for­mode - ved­kom­men­des tæk­ke­ligt til­dæk­ke­de bryst. Hvis kla­ge­ren da er en kvin­de. Ved­kom­men­de skrev i hvert fald til Re­k­la­meom­buds­man­den, at » den let­på­klæd­te kvin­de, sid­den­de på en mær­ke­lig må­de i bi­lens fø­rer­sæ­de, næp­pe kan til­fø­re no­gen væ­sent­lig pro­duk­t­in­for­ma­tion « .

Kræn­ken­de i al­min­de­lig­hed

Re­k­la­meom­buds­man­den over­ve­je­de og kon­klu­de­re­de: » Må­den at ud­stil­le kvin­den på har in­gen re­le­vans for det mar­keds­før­te pro­dukt, hvil­ket er kræn­ken­de for kvin­der i al­min­de­lig­hed. Re­k­la­men er der­for køns­diskri­mi­ne­ren­de. «

Iføl­ge sven­ske me­di­er har Opel og­så få­et re­ak­tio­ner på bil­le­det i an­dre lan­de end Sve­ri­ge.

I Dan­mark har man pt. in­tet hørt. Opel Dan­marks in­for­ma­tions- og PR- ma­na­ger Erik Mor­sing ser den sven­ske re­ak­tion som et ud­tryk for de kul­tu­rel­le for­skel­le, der er mel­lem Sve­ri­ge og Dan­mark.

Et lil­le in­ter­es­sant tvist er, at Opels eu­ro­pæ­i­ske mar­ke­ting­di- rek­tør er en kvin­de. 46- åri­ge Tina Mül­ler god­ken­der i sid­ste en­de de nye bi­lers bro­chu­rer, og som Opel i Sve­ri­ge skri­ver til Re­k­la­meom­buds­man­den: » Al­le fo­tos er valgt af Opels mar­keds­di­rek­tør ... som blev over­ra­sket over re­ak­tio­ner­ne. Hen­des idé er at vi­se stær­ke og mo­der­ne kvin­der. «

For li­ge at bin­de sløj­fen til de ind­le­den­de ord om sven­sker­nes op­ta­get­hed af at væ­re po­li­tisk kor­rek­te: I for­bin­del­se med pres­se­mø­der ved de eu­ro­pæ­i­ske bil­ud­stil­lin­ger har en svensk mo­torjour­na­list de se­ne­ste år spurgt Fi­ats og Al­fa Ro­meos øver­ste chef, Ser­gio Mar­chionne, hvor­for der op­træ­der smuk­ke kvin­der sam­men med bi­ler­ne, når man præ­sen­te­rer en ny mo­del. Og få­et sam­me svar hver gang, nem­lig no­get i ret­ning af at man i Ita­li­en har blik for skøn­hed, hvor­ef­ter Mar­chionne har bedt om at få et nyt spørgs­mål.

I Sve­ri­ge og Dan­mark pry­der det­te fo­to si­de 2- 3 i bro­chu­ren for den nye Opel Cor­sa. Blandt an­det ledsa­get af or­de­ne » kær­lig­hed ved før­ste blik « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.