Vind fa­mi­lie­bil­let­ter til ’ Gav­nø Clas­sic Au­to­jum­b­le’

Hold fest med klas­si­ske bi­ler og gra­tis mad og drik­ke

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen uff e@ bi­len. dk

VETERANSHOW

I sam­ar­bej­de med Gav­nø Slot gi­ver vi læ­ser­ne mu­lig­hed for at vin­de fem fa­mi­lie­bil­let­ter til Dan­marks su­verænt stør­ste og fl ot­te­ste oldti­mer- be­gi­ven­hed - det tra­di­tions­ri­ge ve­te­ran­bils­how » Gav­nø Clas­sic Au­to­jum­b­le « , der i år fi nder sted søn­dag den 7. ju­ni mel­lem kl 10 og 17.

Bil­let­ter­ne om­fat­ter ind­gangs­bil­let­ter for to voks­ne og to børn in­klu­siv soft ice, drik­ke­va­rer - f. eks. fra slot­tets mi­kro­bryg­ge­ri - og festi­val­pøl­ser. Bør­ne­ne vil med ga­ran­ti el­ske slotspar­ken, hvor he­le fa­mi­li­en bl. a. kan ta­ge på tur i Gav­nøs trækro­ner.

Der ven­tes om­kring 1.000 ud­stil­le­de bi­ler til det­te Dan­marks stør­ste ve­te­ran­bils­how, Man­ge af del­ta­ger­ne kom­mer fra ud­lan­det, og per­so­ner­ne er oft e er li­ge så un­der­hol­den­de at se på som kleno­di­er­ne.

Man­ge kom­mer klædt i tøj pas­sen­de til bi­lens al­der, og alt i alt har » Gav­nø Clas­sic Au­to­jum­b­le « man­ge af de kva­li­te­ter, der ken­des fra fl ot­te uden­land­ske ar­ran­ge­men­ter som Vil­la d ´ Este, » Pebb­le Beach Con­cours d’Ele­gan­ce « med fl ere.

Mat­chen­de bi­ler og chauff ører

På bilsi­den er der bredt frem­mø- de med næ­sten alt li­ge fra gam­le brand­bi­ler, re­stau­re­re­de hi­sto­ri­ske mi­li­tær­kø­re­tø­jer til de vel­kend­te fa­mi­lie­bi­ler fra man­ge år­ti­er. Der­til tal­ri­ge fa­sci­ne­ren­de sport­s­vog­ne. In­tet un­der, at det 27 år gam­le ve­te­ran­bils­how har ud­vik­let sig til et til­løbs­styk­ke af in­ter­na­tio­nal in­ter­es­se.

I 1989 ind­før­te man for før­ste gang det po­pu­læ­re kon­kur­ren­ce­indslag » Con­cours de char­me « , hvor del­ta­ger­ne skal stil­le op med på­klæd­ning og fremto­ning, der mat­cher den ud­stil­le­de bils al­der og ka­rak­ter.

Et sag­kyn­digt dom­mer­pa­nel be­døm­mer hel­he­den og præ­mi­e­rer de fl ot­te­ste, mest au­ten­ti­ske el­ler mest fan­ta­si­ful­de kom­bi­na­tio­ner.

Hip­pie- bort­vis­ning

For nog­le år si­den var et yn­gre par tæt på at bli­ve bort­vist, for­di pu­bli­kum kla­ge­de over de­res hø­je med­brag­te mu­sik og til­sy­ne­la­den­de uhæm­me­de has­hryg­ning,

Det vi­ste sig imid­ler­tid, at op­trin­net var en del af kon­kur­ren­cen med re­fe­ren­ce til hip­pie- ti­den i tres­ser­ne og de tid­li­ge halvfj erd­ser. Vi gæt­ter på, at de delt­og i en Ci­tro­en 2 CV.

Kon­kur­ren­cen op­de­les i klas­ser fra før og eft er 1940 samt ve­te­ran­mo­tor­cyk­ler. Be­døm­mel­sen fo­re­ta­ges af et sag­kyn­digt dom­mer­pa­nel. Des­u­den præ­mi­e­res den bed­ste klub­stand. Præ­mi­er­ne er fl ot­te ind­gra­ve­ret po­ka­ler.

Vært­spar­ret er ba­ron Ot­to Re­edtz- Thott og ba­ro­nes­se Hel­le Re­edtz- Thott. Slots­her­ren er en ha­bil ra­cer­kø­rer i hi­sto­ri­ske bi­ler og in­de­ha­ver af bl. a. af nog­le fl ot­te Lo­tus- ra­ce­re. Han teg­ner hvert år den of­fi ci­el­le pla­kat til ’ Gav­nø Clas­sic Au­to­jum­b­le’, mens ba­ro­nes­sen står for den or­ga­ni­sa­to­ri­ske si­de af sa­gen. Vin­der­ne af vo­re fri­bil­let­ter får og­så årets pla­kat med hjem. Gav­nø Clas­sic Au­to­jum­b­le så da­gens lys i 1988 som re­sul­tat af et sam­ar­bej­de mel­lem Svend Car­sten fra MG- Klub­ben og Ot­to Re­edtz- Thott.

Al­le­re­de som 18- årig kør­te ba­ro­nen ra­ce med sin Lo­tus 7, og der­for var han med­lem af MG- klub­ben, der ar­ran­ge­re­de de før­ste klas­si­ske ra­cer­løb i Dan­mark.

Til før­ste ar­ran­ge­ment var der 250 del­ta­gen­de kø­re­tø­jer til­meldt Gav­nø Clas­sic Au­to­jum­b­le, i dag er der fi re gan­ge så man­ge. Er du til klas­si­ske bi­ler, fl ot­te kostu­mer og ene­stå­en­de hi­sto­risk ar­ki­tek­tur, vil det næp­pe væ­re van­ske­ligt at få da­gen til at gå i de fl ot­te om­gi­vel­ser.

Desvær­re kan ik­ke al­le vo­re læ­se­re vin­de fri­bil­let­ter. Den nor­ma­le en­tre- pris er 115 kr. pr. vok­sen og 55 kr. pr. barn un­der 13 år. Me­re om Gav­nø Slot og ve­te­ran­bils­howet på Gav­noe. dk/ clas­sic- au­to­jum­b­le- bil­let- 2015. html

En uden­land­sk fa­mi­lie flot og tids­ty­pisk klædt på i over­ens­stem­mel­se med førkrigs­bi­lens al­der.

NSU mo­tor­cyk­ler af va­ri­e­ren­de al­der. For­re­st Max 250 cm3. Be­mærk den sto­re brem­se­trom­le i for­hju­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.