Me­re flair i fra

208 er Peu­geots best­sel­ler, og det er en bil dan­sker­ne har købt tu­sin­der af om året si­den in­tro­duk­tio­nen i 2012

BT - - BILER - Mor­ten Bek Fo­to: Mor­ten Bek og Peu­geot bi­len@ ber­ling­s­ke. dk

FACE­LIFT

Må­let med et face­lift af en bil er al­tid et af de to føl­gen­de: lav flest mu­li­ge æn­drin­ger fra en­de til an­den, hvis bi­len ik­ke blev en suc­ces i før­ste hug – el­ler gå næn­somt til værks og lav for­bed­rin­ger på den go­de ba­sis, der har gjort bi­len til en suc­ces. Hos Peu­geot var der in­gen tvivl, da det blev tid til at over­ve­je en op­stram­ning af den lil­le 208.

Fransk­mæn­de­ne har, fulgt op­skrift num­mer to, og det er helt for­stå­e­ligt, når man hø­rer, at mo­del­len si­den 2012 er solgt i me­re end 1 mil­li­on ek­sem­pla­rer. Dan­sker­ne ta­ger godt fra af pro­duk­tio­nen, i hvert fald set i for­hold til lan­dets stør­rel­se, og 2014 var et godt år med 5.702 solg­te.

Men face­lif­tet kom­mer på det helt per­fek­te tids­punkt, for kam­pen i klas­sen er hår­de­re end no­gen­sin­de med ny Hyun­dai i20, Ma­z­da 2, Opel Cor­sa og Sko­da Fa­bia.

For de fle­ste vil det kræ­ve, at den face­lif­te­de 208 står ved si­den af den ’ gam­le’, for at face­lif­tet vir­ke­lig er syn­ligt.

Der er brugt mør­ke ind­læg i for­lyg­ter­ne, gril­len er vok­set, ko­fan­ger­ne for og bag er mo­del­le­ret let, og de ef­ter­hån­den Peu­geot- ty­pi­ske bag­lyg­ter med tre LED- stri­ber – der skal se ud som om et stør­re kat­te­dyr har sat klø­er­ne i den 397 cm lan­ge fransk­mand – teg­ner bil­le­det af en blid op­gra­de­ring, som vi be­stemt kan bi­fal­de, for 208- de­sig­net er sta­dig et af de fræk­ke­ste og mest mo­der­ne i klas­sen.

For­hand­ler­ne skal nok ik­ke reg­ne med at op­le­ve stort bud ef­ter de to nye de­sign­pak­ker, der sæt­ter kulør på bå­de kar­ros­se­ri og ka­bi­ne.

Med Ment­hol Whi­te og Li­me Yel­low kan man få ind­læg, stri­ber og sy­nin­ger i to far­ver, men især den me­get gu­le Li­me Yel­low gør ik­ke no­get godt for bi­lens flot­te grund­de­sign. Det gør til gen­gæld den nye tek­s­tur­lak, der nok mest af alt har over­fla­de som en ru kat­te­tun­ge; den lig­ner ved før­ste øje­kast en mat­lak, men den har no­get af dyb­den fra en me­tal­lak – og på grund af nye pro­duk­tions­me­to­der kan la­ke­rin­gen sæl­ges kun lidt dy­re­re end en me­tal­la­ke­ring.

De to før­ste tek­s­tur­la­ke­rin­ger hed­der Ice Sil­ver og Ice Grey, og man skal ik­ke væ­re ban­ge for at til­kø­be far­ver­ne, for Peu­geot lover, at de er hård­fø­re og end­da mod­står rid­ser bed­re end al­min­de­li­ge la­ke­rin­ger.

Fø­re­ren på plads

I- co­ck­pit er sta­dig nav­net på den spe­ci­el­le fø­rer­plads, der har gjort Peu­geot 208 bå­de el­sket og ha­det af mo­torjour­na­li­ster, egent­ligt mest for­di men­ne­sker er byg­get for­skel­ligt, og det kan væ­re svært for no­gen over­ho­ve­det at se de to ho­ve­d­in- stru­men­ter over det me­get lil­le rat – mens an­dre, som un­der­teg­ne­de og tu­sind­vis af dan­ske eje­re, nemt fin­der en kø­re­stil­ling, der gi­ver bå­de blik til in­stru­men­ter­ne og en op­ti­mal pla­ce­ring af rat­tet.

Den an­den cen­tra­le del af fø­re­rens ar­bejds­mil­jø er den be­rø­rings­føl­som­me ho­ved­skærm med bl. a. ra­di­o­dis­play, ud­vi­det kø­recom­pu­te­ren og navi­ga­tion – stan­dard i Acti­ve og Al­lu­re, men ik­ke ba­sis­ni­veau­et Ac­cess.

I mod­sæt­ning til det end­nu me­re mini­ma­li­sti­ske co­ck­pit i sto­re­bror 308, er kli­maan­læg­get ik­ke sty­ret via skær­men, men re­gu­læ­re knap­per, og 208- løs­nin­gen er klart bedst.

En glæ­de­lig over­ra­skel­se er, at den gra­fisk flot­te skærm nu re­a­ge­rer langt hur­ti­ge­re på fin­gre­nes tryk – og bak­ka­me­ra er kom­met på li­sten over ek­straud­styr. Af an­det nyt ud­styr kan næv­nes Acti­ve Ci­ty Bra­ke, det au­to­ma­ti­ske nød­brem­se­sy­stem med re­ak­tion op til 30 km/ t. Men hvor det ef­fek­ti­ve sy­stem er stan­dard i fx Sko­da Ci­ti­go og VW Po­lo, så kræ­ver den dan­ske Peu­geot- im­por­tør mel­lem 7.- 11.000 kr. for sy­ste­met – og det fås ik­ke til Ac­cess- ud­ga­ven.

Nye mo­to­rer

Det helt sto­re show fo­re­går un­der mo­tor­hjel­men i form af to nye mo­to­rer: på ben­zin­si­den 1,2 pu­re­tech, en tre­cy­lin­dret tur­bo­mo­tor med 110 hk og 205 Nm, der al­le­re­de ken­des fra 308 og fle­re Ci­troën- mo­del­ler.

Den spr­ud­len­de mo­tor har i 208 kun om­kring 1.070 kg at kæm­pe med, og især i mel­le­mac­ce­le­ra­tio­ner­ne er der god re­spons og mas­ser af kræf­ter, og det er en mo­tor, der tilfører bi­len mas­ser af vi­ta­li­tet.

En stor fejl fra Peu­geots si­de, og det er træt­ten­de at skul­le skri­ve om det år ef­ter år, er den ma­nu­el­le gear­kas­se med fem trin. In­gen kon­kur­rent har en så slat­ten og upræ­cis gear­kas­se med så lang en van­dring; især fra 4. til 5. gear vir­ker det til, at den sto­re geark­nop skal flyt­tes over i hand­ske­rum­met.

Peu­geot har en glim­ren­de sek­strins ma­nu­el gear­kas­se, og den vil­le ha­ve gjort en ver­den til for­skel. Apro­pos seks trin, så er mo­to­rens bed­ste part­ner en ny au­to­mat­gear­kas­se fra Ai­sin, som bort­set fra lidt nervø­si­tet ved lav fart le­ve­rer en kom­forta­bel og hur­tig ind­sats.

Men hvor man­ge dan­ske kø­be­re kø­ber en mi­ni­bil med en au­to­mat­gear­kas­se, der ko­ster i om­eg­nen af 25.000 kr.?

Nyhed num­mer to er en stor en af slagsen. 208 1,6 Blu­eHDi 100 er ud­sty­ret med en let­lø­ben­de 1,6- li­ters di­e­sel med 100 hk og 254 Nm fra 1.750 o/ min, men den helt sto­re at­trak­tion er for­bru­get: 33,3 km/ l, el­ler tre li­ter pr. 100 km – som den gam­le VW Lupo 3L, der ik­ke kun­ne rum­me en fa­mi­lie. Det gør iføl­ge Peu­geot bi­len til den mest spar­som­me­li­ge bil i ver­den, der kun er dre­vet af en tra­di­tio­nel for­bræn­dings­mo­tor, og for rig­tig at vi­se po­ten­ti­a­let, har et for­søg over 2.152 km

LØR­DAG 30. MAJ 2015 på en oval­ba­ne ka­stet et re­sul­tat på 50 km/ l af sig. CO2- ud­led­nin­gen er blot 79 gram/ km. Al­le mo­to­rer op­fyl­der EU6- nor­men, og det øv­ri­ge mo­tor­pro­gram om­fat­ter ben­zin­mo­to­rer fra 68 til 208 hk, di­e­sel­mo­to­rer fra 75 til 120 hk – al­le di­e­sel er nu på 1,6 li­ter.

208 er hel­ler ik­ke ef­ter face­lif­tet blandt de sto­re dy­na­mi­ke­re i klas­sen – kig i ste­det i ret­ning af Ford Fies­ta og Ma­z­da 2, til dels VW Po­lo og Sko­da Fa­bia.

Den op­da­te­re­de 208 op­fø­rer sig helt som før, alt­så med stor let­hed og sta­bi­li­tet, men og­så med et let sty­re­tøj uden ner­ve.

Af­fjed­rings­kom­for­ten er og­så me­re mid­del end top i klas­sen. Men i kraft af net­op bi­lens let­hed, bå­de vægt og re­spons, og det lil­le rat, er 208 al­li­ge­vel en til­pas kø­reg­lad og ret­nings­sta­bil bil.

End­nu er in­gen pri­ser på den face­lif­te­de 208 for­hand­let fær­dig, da­gens mo­del star­ter ved 128.990 kr., men spørgs­må­let er al­li­ge­vel og­så, hvor læn­ge de pri­ser vil­le væ­re ak­tu­el­le – få dan­ske bi­lim­por­tø­rer kom­mer så of­te som Peu­geot med in­ter­es­san­te kampag­ne­mo­del­ler med la­ve­re pri­ser el­ler me­re ud­styr, som så hur­tigt skif­tes igen.

Helt sik­kert en del af den suc­ces, som Peu­geot vil fort­sæt­te med, når den op­da­te­re­de 208 står ved de dan­ske for­hand­le­re fra den sid­ste we­e­kend i au­gust.

Vi var in­vi­te­ret af Peu­geot Dan­mark.

Grill og lyg­ter har få­et en let om­gang i face­lif­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.