Ci­troën C4 står stil­le

Ci­troën C4 har få­et op­da­te­re­de mo­to­rer, men el­lers er der ik­ke me­get nyt fra Ci­troëns hjør­ne af den fran­ske mel­lem­klas­se

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

FA­MI­LIE­BIL

Den nu­væ­ren­de Ci­troën C4 har pry­det ve­je­ne si­den 2010, så det var på hø­je tid med en an­sigtsløft ning. Den kom­mer nu, men kun fran­ko­fi le au­to­mo­bil­nør­der vil kun­ne se for­skel på den gam­le og den face­lift ede C4. Ude­fra dre­jer det sig nem­lig kun om LED- kø­re­lys i for­lyg­ter­ne og lidt 3D- ef­fekt i bag­lyg­ter­ne. Det er da og­så un­der mo­tor­hjel­men, de stør­ste æn­drin­ger har fun­det sted.

Sid­ste år kom C4 med de nye små 1,2 li­ters 3- cy­lin­dre­de ben­zin­mo­to­rer på hen­holds­vis 82 hk uden tur­bo og 130 hk med tur­bo, så det er di­e­sel­mo­to­rer­ne, der for al­vor er sket no­get med i for­bin­del­se med an­sigtsløft et. De er ble­vet op­ti­me­ret til Eu­ro 6 stan­dard, så ud­led­ning af ska­de­li­ge NOx’er er bragt ned og ef­fek­ti­vi­te­ten øget.

Det sker ved at til­fø­je AD- Blue, som så alt­så skal fyl­des på bi­len en­gang imel­lem. Det er iføl­ge Ci­troën den ene­ste må­de, man kan kom­bi­ne­re langt på li­te­ren, lav CO2- ud­led­ning og und­gå NOx. Uden AD- Blue en­der man i en ond cir­kel, hvor ned­sæt­tel­se af CO2- ud­s­lip­pet au­to­ma­tisk får NOx- ud­led­nin­gen til at sti­ge.

Mest eff ek­ti­ve C4 kø­rer nu 30,3 km/ l, mens test­bi­len med en 120 hk di­e­sel­ma­ski­ne og start/ stop tek­no­lo­gi er op­gi­vet til 27,8 km/ l.

Øko­no­misk i prak­sis

Det er net­op eff ek­ti­vi­te­ten, der im­po­ne­rer mest ved test­bi­len. Over 350 test­ki­lo­me­ter med bå­de by, lan­de­vej og mo­tor­vej, præ­ste­rer den 25 km/ l. Uden næv­ne­vær­dig el­ler nør­det fo­kus på øko­no­mi­kør­sel. Det tje­ner vog­nen til ære.

Men ser vi bort fra dens im­po­ne­ren­de øko­no­mi­ta­len­ter, så im­po­ne­rer Ci­troën C4 ik­ke vold­somt. Især de blø­de og upræ­ci­se kø­re­e­gen­ska­ber brin­ger min­der om for­ti­dens vug­gen­de ci­tro­ner til li­ve igen.

Og når jeg skri­ver for­ti­dens, så be­hø­ver vi ik­ke at gå læn­ge­re til­ba­ge end til for­ri­ge ge­ne­ra­tion C5, som ef­ter­lod min hu­stru al­vor­ligt kø­re­sy­ge­ramt eft er en tur fra Kø­ben­havn til Sydsjæl­land.

Ci­troën C4 har lidt af de sam­me blø­de ten­den­ser i un­der­vog­nen, og kom­bi­ne­ret med et upræ­cist sty­re­tøj, er bi­len mil­dest talt in­gen kø­re­dy­na­misk op­le­vel­se.

På den an­den si­de. Er man til blø­de og klas­si­ske kom­fort­hyl­den­de fran­ske bi­l­op­le­vel­ser, så le­ve­rer C4 en pak­ke som in­gen an­dre.

I en tid hvor de fl este pro­du­cen­ter jag­ter de sam­me sport­s­li­ge og stram­me kø­re­dy­na­mi­ske ide­a­ler, må man ta­ge hat­ten af for Ci­troën, og de­res in­si­ste­ren på det blø­de og kom­fortab­le. Jeg er ik­ke be­gej­stret, men der fi ndes gi­vet­vis kun­der til net­op det­te se­tup.

Fransk på godt og ondt

Det er ik­ke til at kom­me udenom, at Ci­troën C4 – på trods af an­sigtsløf­tet - fø­les en anel­se be­da­get. I et seg­ment hvor nye kon­kur­ren­ter som Ford Fo­cus, Volkswa­gen Golf, Ma­z­da 3 og Peu­geot 308 al­le har hæ­vet ni­veau­et be­trag­te­ligt med nye mo­del­ler in­den­for de se­ne­ste to år, der op­le­ves den mildt face­lift ede C4 fra 2010 ik­ke im­po­ne­ren­de – hvis vi ser bort fra de nye mo­to­rer. Men in­den C4 døm­mes ude, så af­slø­rer et hur­tigt blik på pris­li­sten, at den le­ve­rer rig­tigt me­get vær­di for pen­ge­ne.

Hvor de fl este af kon­kur­ren­ter­ne kun med nød og næp­pe le­ve­rer en ba­sis­mo­del til om­kring 200.000 kr., så star­ter pri­ser­ne på C4- se­ri­en ved 179.990 kr.

Vær­di for pen­ge­ne

Den te­ste­de top­mo­del med den nye og me­get øko­no­mi­ske di­e­sel­mo­tor kan kom­me hjem i din per­le­grus­belag­te ind­kør­sel for 238.990 kr. Og her ta­ler vi om en fem­dørs mel­lem­klas­se­bil i Gol­fk lassen med en di­e­sel­mo­tor på 120 hk. Hos Ford, Peu­geot og Volkswa­gen skal man ha­ve mindst 270.000 kr. op ad fo­ret, for at få en pak­ke der mat­cher.

Hvor­når Ci­troën er klar med en helt ny C4, står lidt hen i det uvis­se. Fransk­mæn­de­ne har haft travlt med at kø­re DS- mær­ket i stil­ling, som en se­ri­øs ud­for­drer til de ty­ske pre­sti­ge­bi­ler.

I det nye PSA- uni­vers ( PSA ejer bå­de Ci­troën og Peu­geot), skal Ci­troën væ­re den bil­li­ge ba­sisva­re, der le­ve­rer mas­ser af vær­di for pen­ge­ne ( a la Sko­da),

Peu­geot skal væ­re den ge­dig­ne og lækre mel­lemva­re ( a la Volkswa­gen) og så skal DS- mo­del­ler­ne – der ik­ke læn­ge­re hed­der Ci­troën – væ­re det eks­klu­si­ve pro­dukt til de kræs­ne og stil­be­vid­ste bil­kø­be­re ( a la Au­di). I den om­stil­lings­pro­ces har Ci­troën væ­ret en smu­le udsu­l­tet på ud­vik­lings­fron­ten, og kun den nye Ca­ctus har holdt Ci­troëns skrue i van­det. Ude­fra kan det der­for godt se ud som om, at Ci­troën står ret stil­le.

Som den an­sigtsløft ede C4 og­så eft er­la­der en op­le­vel­se af. Men på den an­den si­de, pas­ser det me­get godt med de over­ord­ne­de stra­te­gi­ske over­vej­el­ser om mær­ker­nes frem­ti­di­ge rol­le, og den te­ste­de C4 er helt af­gjort per­fekt ca­stet til at spil­le rol­len som den ge­dig­ne ba­sisva­re, der le­ve­rer mas­ser af vær­di for pen­ge­ne, uden at sæt­te no­gen nye stan­dar­der for design, kø­re­dy­na­mik el­ler tek­nik.

Ci­troën C4 er ble­vet an­sigtsløf­tet, men æn­drin­ger­ne er mini­ma­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.