Så god er dit b

Der er sta­dig livs­far­li­ge sto­le i han­de­len, vi­ser ny stor test

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen uf­fe@ bi­len. dk

BØRNS SIK­KER­HED

Trods stor fo­kus på bar­ne­sto­le til bi­ler - og­så kal­det au­to­sto­le - er der sta­dig me­get dår­li­ge mo­del­ler til salg på det dan­ske mar­ked.

Det vi­ser en stor test fo­re­ta­get af de eu­ro­pæ­i­ske bil­klub­ber og re­la­te­re­de for­bru­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner in­klu­si­ve dan­ske FDM.

Nog­le af sto­le­ne var af så rin­ge kva­li­tet, at de gik fy­sisk i styk­ker, da FDM og de øv­ri­ge klub­ber send­te 30 nye au­to­sto­le til test. Her­un­der crash­test. Som et re­sul­tat af te­sten ad­va­rer FDM mod de vær­ste af sto­le­ne, der kan væ­re di­rek­te livs­far­li­ge at bru­ge. Men FDM ser ik­ke en di­rek­te sam­men­hæng mel­lem pris og sik- ker­hed. Pri­sen er i øv­rigt en me­get va­ri­en­de stør­rel­se alt ef­ter salgs­sted, og der­for har FDM i år valgt ik­ke at med­ta­ge pri­sen i op­gø­rel­sen.

» Selv­om en au­to­stol ser pæn ud, og pri­sen er høj, er det langt fra gi­vet, at den er sik­ker el­ler fri for mil­jøska­de­li­ge stof­fer. Der er over­ra­sken­de stor for­skel på de bed­ste og de vær­ste af sto­le­ne. Og da pri­sen ik­ke er en vej­le­den­de fak­tor, er der ik­ke an­det at gø­re, end at gran­ske te­stre­sul­ta­ter­ne, før man går ud og kø­ber en ny au­to­stol, « si­ger Sø­ren W. Ras­mus­sen, bil­tek­nisk re­dak­tør på FDM ´ s blad Mo­tor.

Rev sig løs

Han pe­ger på især en stol som livs­far­lig, nem­lig Hauck Va­ri­ogu­ard. Un­der te­sten, hvor sto­len var kor­rekt mon­te­ret med en tre­punkt­se­le, rev den sig løs fra ba­sen. I den vir­ke­li­ge ver­den kun­ne det ha­ve få­et fa­ta­le føl­ger for bar­net i sto­len.

De sto­le, der kla­rer sig dår­ligt kun­ne i øv­rigt en­ten ik­ke hol­de til de kræf­ter, der ud­vik­le­de sig un­der te­sten. El­ler og­så vi­ste en ef­ter­føl­gen­de test af de ma­te­ri­a­ler, der er an­vendt til sto­le­ne, at de in­de­holdt et uac­cp­ta­belt højt ni­veau af ska­de­li­ge stof­fer, Og især børn er mod­ta­ge­li­ge for ska­desvirk­nin­ger­ne af den­ne ke­mi. I beg­ge til­fæl­de be­tød det, at de på­gæl­den­de sto­les sam­le­de ka­rak­ter lan­de­de på et ni­veau, hvor FDM fra­rå­der køb. I alt syv af de 30 te­ste­de sto­le fik bund­ka­rak­te­ren en stjer­ne. In­gen fik de mak­si­ma­le seks stjer­ner. Ot­te sto­le fik fem stjer­ner.

» Vi har set på sto­le i al­le vægt­klas­ser for bør­ne­ne, og vi har som no­get nyt og­så te­stet to af de helt nye sto­le, der sæl­ges som ’ i- Size’. Dis­se mo­del­ler pas­ser til de nye bi­ler, der er for­sy­net med de nye ’ i- Size’- mær­ka­ter,’ der vi­ser, at al­le ’ i- Size- sto­le’ kan mon­te­res uden pro­ble­mer. Det er sto­le, der vil væ­re med til at mini­me­re fejl­mon­te­rin­ger, og der­med øge sik­ker­he­den for bør­ne­ne i bi­ler­ne,” si­ger Sø­ren W. Ras­mus­sen.

Pas på brug­te

Når man skal kø­be au­to­stol, er FDMs råd at kø­be den et sted, hvor man kan få or­dent­lig rå­d­giv­ning. Sørg for at sto­len pas­ser til bar­net, og sørg for at den pas­ser til bi­len. Of­te vil en ’ iso­fix- stol’ væ­re at fo­re­træk­ke, men det kræ­ver na­tur­lig­vis, at bi­len er for­be­redt til det­te sy­stem.

Man­ge men­ne­sker kø­ber brug­te au­to­sto­le, der of­te fås bil­ligt, for­di an­dre bi­li­ster ik­ke har brug for dem,

LØR­DAG 30. MAJ 2015 når bør­ne­ne har vok­set sig sto­re nok til de al­min­de­li­ge sik­ker­hed­s­e­ler. Men det er en ri­si­ka­bel må­de at spa­re pen­ge på. Dels ved kø­ber sjæl­dent, hvor god den brug­te stol er. Dels kan sto­len ha­ve få­et ska­der un­der tid­li­ge­re brug.

Man kan of­te fin­de de æl­dre sto­le i tid­li­ge­re test fra de eu­ro­pæ­i­ske bil­klub­ber. På fdm. dk/ au­to­sto­le kan se re­sul­ta­ter­ne fra de sid­ste års test af au­to­sto­le. Her kan du og­så fin­de man­ge af de sto­le, der ik­ke er med i den se­ne­ste test, som na­tur­lig­vis fo­ku­se­rer på de se­ne­ste nye mo­del­ler.

I ske­ma­et ses re­sul­ta­ter­ne i form af stjer­ner. Dels FDM ´ s sam­le­de vur­de­ring. Dels sto­le­nes må­l­te egen­ska­ber når det gæl­der sik­ker­hed, let mon­te­ring, plads/ kom­fort og en­de­lig gif­st­stof­fer. Jo hø­je­re ka­rak­ter, de­sto bed­re kla­rer sto­le­ne sig.

Vig­ti­ge pa­ra­me­tre ud over høj sik­ker­hed er lavt ind­hold af ska­de­li­ge stof­fer, kom­fort for bar­net og ukom­pli­ce­ret mon­te­ring. Er det sid­ste ik­ke til­fæl­det, vi­ser er­fa­rin­gen, at bi­li­ster­ne har en ten­dens til at und­la­de at bru­ge sto­len især på kor­te­re tu­re. Fo­to: FDM/ ADAC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.