Je­eps spr­æl­ske ju­ni­or

Je­ep er til­ba­ge i Dan­mark, og med mi­ni- mo­del­len Re­ne­ga­de har de en­de­lig no­get på hyl­der­ne til de eu­ro­pæ­i­ske ve­je!

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

Je­ep Re­ne­ga­de er mind­ste Je­ep- mo­del, og skal æde mar­keds­an­de­le af det vok­sen­de SUV- mar­ked.

SUV

Re­ne­ga­de be­ty der løst over­sat en op­rø­rer. En der gør tin­ge­ne på sin egen må­de, og skil­ler sig ud fra den grup­pe, han til­hø­rer. I den for­stand mat­cher nav­net Je­eps nye mini­mo­del frem­ra­gen­de. For Je­ep Re­ne­ga­de er an­der­le­des end al­le an­dre mo­del­ler, der har bå­ret Je­ep- nav­net før den. Den er ik­ke me­get stør­re end den ori­gi­na­le Je­ep fra An­den Ver­denskrig, men den kø­rer bed­re, end alt hvad jeg har prø­vet med et Je­ep- logo.

Je­ep Re­ne­ga­de de­ler me­gen af sin tek­nik med den nye Fi­at 500X, men de lig­ner over­ho­ve­det ik­ke hin­an­den. Hver­ken ind­ven­digt el­ler ud­ven­digt. På den må­de har mo­der­sel­ska­bet FCA ( Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les) ud­ført øvel­sen med plat­forms­de­ling til UG.

De har spa­ret på bå­de ud­vik­lings­og pro­duk­tions­om­kost­nin­ger, men bi­ler­ne er di­stinkt for­skel­li­ge – og ta­ler til for­skel­li­ge må­l­grup­per. Test­bi­len er en Je­ep Re­ne­ga­de 1,4T Li­mi­ted 4X2 med 140 hk. Bil­lig­ste Re­ne­ga­de ko­ster fra 285.000 kr. ( 1,6 ben­zin med 110 hk og 4X2), mens test­bi­len lø­ber op i 335.000 kr. uden ek­straud­styr og 421.000 kr. inkl. ud­styr som læ­der­sæ­der ( 20.000 kr.), navi­ga­tions­an­læg ( 15.000 kr.), au­to­ma­tisk lys­pak­ke med bi- xenon ( 10.000 kr.), 18 tom­mer alu­fæl­ge ( 10.000 kr.) med me­re.

Det er na­tur­lig­vis læk­kert med læ­der­sæ­der og navi­ga­tion, men i den te­ste­de Li­mi­ted- ver­sion, har den stan­dar­dud­styr som læ­der­rat, blu­et­o­th, 17 tom­mer alu­fæl­ge, var­me i rat­tet, vogn­ba­ne­as­si­stent, par­ke­rings­sen­so­rer, 7 tom­mer in­fo­tain­mentskærm med me­re. Så selv­om 335.000 kr. for en bil, der ik­ke helt er på stør­rel­se med Nis­san Qas­hqai, ly­der af me­get, så er Re­ne­ga­de fak­tisk rig­tigt fl ot ud­sty­ret.

Fra mi­li­tær til ter­ræn

Men det er ik­ke ud­sty­ret, der skal ret­fær­dig­gø­re pri­sen. Det er hi­sto­ri­en. Hi­sto­ri­en om Je­ep. Hi­sto­ri­en om ame­ri­ka­ner­nes svar på Land Rover ( de vil na­tur­lig­vis hæv­de, at Land Rover er eu­ro­pæ­er­nes svar på Je­ep – hvil­ket de til dels har ret i…). Hi­sto­ri­en om bi­len der kom­mer frem, hvor alt an­det gi­ver op. Hi­sto­ri­en om en bil, der star­te­de som de al­li­e­re­des pakæ­sel i An­den Ver­denskrig, og som si­den er ud­vik­let fra en ru­di­men­tær mi­li­tærje­ep til et bil­mær­ke, der le­ve­rer alt i ter­ræn­gå­en­de bi­ler – fra den sta­dig­væk ru­di­men­tæ­re Wrang­ler til luksus­dyret Grand Chero­kee. Det er Je­ep. Det er fri­hed, og en au­ra af util­ret­tet cow­boy, man kø­ber, når man væl­ger at pla­ce­re en Je­ep i per­le­ste­ne­ne for­an car­por­ten.

At test­bi­len ik­ke har fi re­hjul­s­træk – og der­med ik­ke nød­ven­dig­vis kom­mer frem al­le ste­der – er i den sam­men­hæng li­ge­gyl­digt. For Je­ep Re­ne­ga­de har at­ti­tu­den. Og så har den og­så me­re fri­høj­de end en Ma­z­da 3 – så lidt ter­ræn­talen­ter har den da. Men til­ba­ge til at­ti­tu­den. Visu­elt skri­ger den » Je­ep « , som Jo­hn­ny Cash skri­ger på en se­ri­øs Stet­son og et par hånd­bro­de­re­de støv­ler.

De run­de for­lyg­ter, de lod­ret­te la­mel­ler i kø­ler­git­te­ret og det kan­te­de design. Den er som snydt ud af næ­sen på en Je­ep Wrang­ler – ba­re tør­re­tum­blet ved for høj var­me.

Men hvor sto­re­bror er uhjæl­pe­ligt for­æl­det på en as­falt­vej, så har ita­li­e­ner­ne få­et sat skik på den­ne Je­eps un­der­vogn i et om­fang, så den fak­tisk er en hel for­nø­jel­se på de as­falt­ve­je, hvor den er be­reg­net til at le­ve 99 pct. af sit liv.

Den fri­ske 1,4 li­ters tur­bo­mo­tor er og­så hen­tet hos Fi­at, og dens 140 hk og 230 Nm er fi nt af­stemt til bi­lens kamp­vægt på 1.395 kg og dens 6- trins ma­nu­el­le gear­kas­se. 0- 100 km/ t er eks­pe­de­ret på 9,3 se­kun­der, og top­far­ten er 194 km/ t.

Brænd­sto­fø­ko­no­misk er den op­gi­vet til 16,7 km/ l, og i vir­ke­lig­he­den præ­ste­re­de den over te­sten i om­eg­nen af 14 km/ l. Det er ac­cep­ta­belt, og hver­ken no­get der får ben­zin­sel­ska­ber el­ler din pri­va­tø­ko­no­mi­ske rå­d­gi­ver til at klap­pe i hæn­der­ne.

Ita­li­ensk je­ep?

Nu vil den op­ly­ste læ­ser ind­ven­de, at Re­ne­ga­de er dy­re­re end Fi­at 500X, som den de­ler tek­nik med, der fås fra 200.000 kr.

Men be­gyn­der man at sam­men­lig­ne ud­styrsni­veau­er og mo­tor­ver­sio­ner, så lig­ger de langt tæt­te­re, end fra- pri­ser­ne an­ty­der. Og så er bi­ler­ne ba­re grund­læg­gen­de set så for­skel­li­ge i de­res ud­tryk og ka­rak­ter, at kø­be­ren til den ita­li­en­ske char­mør gi­vet­vis ik­ke er fri­stet af den rek­tangu­læ­re cow­boy fra Je­ep og vi­ce ver­sa. Så igen må jeg ba­re ro­se FCA for at ha­ve ud­vik­let to bi­ler på sam­me plat­form, der dæk­ker to helt di­stink­te og stort set ik­ke- over­lap­pen­de seg­men­ter i mar­ke­det.

Je­ep Re­ne­ga­de er en ener. En bil med ka­rak­ter og at­ti­tu­de nok til selv at få den out­re­re­de kon­kur­rent Nis­san Juke til at frem­stå lidt or­di­nær. Mens re­sten af de små SUVe­re spil­ler sam­me visu­el­le spil, så træ­der Re­ne­ga­de i ka­rak­ter som en Je­ep. Men uden mær­kets hi­sto­risk rin­ge kø­re­e­gen­ska­ber el­ler tvivls­om­me ame­ri­kan­ske sam­le­kva­li­tet.

Re­ne­ga­de frem­står hel­støbt, so­lid og eft er­la­der et gen­nem­ført po­si­tivt ind­tryk. Og har man ba­re en anel­se co­un­try- at­ti­tu­de og en drøm om at kø­re må­l­løst på tværs af USA på en Har­ley, så er Re­ne­ga­de bi­len der mat­cher din pro­fi l som et bæl­tespæn­de på stør­rel­se med Te­xas.

End­nu en hyl­dest af Je­eps hi­sto­rie, med » Sin­ce 1941 « præ­get i in­stru­ment­bor­det. Fød­sels­da­to­en for den op­rin­de­li­ge Wil­lys- je­ep.

Ba­ga­ge­rum­met er på 351 li­ter, og har kro­ge til fast­sur­ring af ba­ga­ge.

Ka­bi­nen er kan­tet og rå som re­sten af bi­len, men den er vel­fun­ge­ren­de og kva­li­tets­ni­veaut højt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.