I SPID­SEN AF DTC TA­BEL­LEN

BT - - BILER -

I 2013 kør­te du ale­ne, mens du i år er en del af Mas­si­ve Mo­tor­sport og har Cas­per El­gaard som team­kol­le­ga. Hvor­dan er dit nye team?

Vi er næ­sten li­ge star­tet og jeg er al­le­re­de kæm­pe fan!!!! Tea­met ar­bej­der su­per godt sam­men, al­le har sin plads og det er li­ge præ­cis der­for, at jeg har sagt ja til til­bud­det. Jeg fø­ler mig ut­ro­lig godt hjem­me i tea­met, og har sam­ti­dig den plads jeg be­hø­ver, for at kun­ne fo­ku­se­re 100 pro­cent på at væ­re ra­cer­kø­rer.”

I 2013 vandt du man­ge løb. I år vin­der du man­ge po­int. Er det en me­re mo­den Den­nis Lind, vi i år ser i DTC?

“Det er sta­dig tid­ligt på sæ­so­nen, så sej­re­ne skal nok kom­me, men he­le må­den DTC er byg­get op i år samt skar­pe­re kon­kur­ren­ce be­ty­der nok, at vin­de­ren af se­ri­en nok ik­ke har li­ge så man­ge sej­re som før­hen.”

Hvor­dan op­le­ver du kon­kur­ren­cen i det­te års mester­skabs­kamp?

“Sten­hård, jeg har al­le­re­de haft du­el­ler der sam­let set var hår­de­re end he­le 2013 sæ­so­nen til sam­men. Og det er me­ga fedt at kø­re in­tenst mo­tor­løb på det ni­veau.”

Af de fi re for­hånds­fa­vo­rit­ter ( Jan Magnus­sen, Cas­per El­gaard, Ron­nie Bre­mer og dig selv, red.) er du kom­met bedst fra start, og har fuld­ført al­le di­ne løb. Er du ek­stra for­sig­tig?

“Nej egent­lig ik­ke, vi star­te­de sæ­so­nen med et brag og jeg score­de rig­tig man­ge po­int til Åb­nings­lø­bet på FDM Jyl­lands­rin­gen. Som en na­tur­lig kon­se­kvens af det­te hav­de jeg råd til at kø­re lidt kon­ser­va­tivt i År­hus, og så­dan som lø­be­ne på den snæv­re by­ba­ne ud­vik­le­de sig var der in­gen grund til at ta­ge unø­di­ge ri­si­ci.”

Hvad er vig­tigst? At vin­de løb el­ler vin­de mester­ska­bet?

“Alt er re­la­tivt for mig, jeg vil selv­føl­ge­lig ger­ne vin­de al­le lø­be­ne i sæ­so­nen, men det er rent sagt umu­ligt, så jeg nø­jes med mester­ska­bet.”

Næ­ste DTC af­de­ling kø­res på Pad­borg Park. Hvad er di­ne eg­ne for­vent­nin­ger til ra­cer­lø­bet i Søn­derjyl­land?

“Pad­borg park er en ba­ne der ind­by­der til fedt ra­ce, så en mas­se go­de kam­pe og den stør­ste po­kal, så er jeg glad!”

Er du og­så i spid­sen for DTC mester­ska­bet, når de tre løb på Park Park er kørt?

“Det er jeg!”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.