EN SLAGEN ME­STER

BT - - BILER -

Cas­per El­gaard ( CE), det har væ­ret tæt på en ka­ta­stro­fal sæ­son­start for dit ved­kom­men. Uheld i åb­nings­lø­bet og eft er to an­den­plad­ser i Aar­hus, måt­te du und­gå af det tred­je løb på grund af olie­spild på ba­nen. Er det svært at hol­de mo­det op­pe?

“Ja, det har ik­ke væ­ret den øn­ske start på sæ­so­nen, som jeg hav­de hå­bet på. Men mo­det hol­des sta­dig højt, og selv­om jeg ik­ke kan glæ­de mig over mi­ne eg­ne re­sul­ta­ter ind til vi­de­re, så kan jeg glæ­de mig over, at team­mak­ker Den­nis Lind fø­rer mester­ska­bet.”

( CE), i de to før­ste he­at på by­ba­nen i Aar­hus vi­ste du for­ry­gen­de fart. Hvor­dan hav­de du det eft er løb 3 med we­e­ken­den som hel­hed?

“Jeg var me­get ær­ger­lig på he­le tea­mets veg­ne, at det skul­le slut­te som det gjor­de.”

( CE), ud af seks kør­te af­de­lin­ger til nu, er du al­le­re­de op­pe på tre ud­gå­et re­sul­ta­ter. I DTC regn­ska­bet må i smi­de tre løb væk. Hvor­dan står du i re­sten af sæ­so­nen i for­hold til di­ne kon­kur­ren­ter?

“Og ud af de 3 løb hvor jeg har få­et po­int, er det ene re­sul­tat en 10. plads som ik­ke rig­tig gi­ver så man­ge po­int. Så jeg fø­ler en­lig at jeg har 4 ud­gå­et. Men der er sta­dig lang vej end­nu in­den mester­ska­bet er af­gjort, og me­get kan nå at ske. Men jeg in­drøm­mer ger­ne at det ik­ke ser for godt ud eft er de to før­ste af­de­lin­ger.”

( CE), i ly­set af oven­stå­en­de, kø­rer du så un­der et stør­re pres end tid­li­ge­re, og er der­for tvun­get til at ta­ge fær­re chan­cer?

“Selv­om der ik­ke er plads til fl ere ud­gå­et, hvis jeg sta­dig skal ha­ve en chan­ce for at kæm­pe om mester­ska­bet, så ved jeg og­så, at jeg skal til at vin­de nog­le løb, hvis chan­cen over­ho­ve­det skal kom­me. Så chan­cer vil der bli­ve ta­get, og så må det bri­ste el­ler bæ­re.”

( CE), du har vun­det DTC he­le fem gan­ge. Tror du sta­dig­væk på at du har en chan­ce for den sam­let sejr i år?

“Så læn­ge in­tet er af­gjort, så tror jeg på det, men mu­lig­he­der­ne er da ble­vet no­get min­dre eft er de to før­ste af­de­lin­ger. Men som man har set det før i mo­tor­spor­ten, så kan alt ske.”

( CE), vil du even­tu­elt stop­pe med at kø­re din egen chan­ce og fo­ku­se­re på at hjæl­pe din team­mak­ker Den­nis Lind?

“Ik­ke end­nu. Men det er da helt sik­kert no­get som vi på et tids­punkt vil be­gyn­de at kig­ge på”

( CE), næ­ste DTC af­de­ling kø­res på Pad­borg Park. Hvor­dan står den Søn­derjy­ske ra­cer­ba­ne til dig?

“Jeg har haft bå­de suc­ces og fi asko på den ba­ne, så alt kan ske. Men jeg tror på at jeg kan kom­me der­fra med nog­le go­de re­sul­ta­ter.”

( CE), du skal nær­mest gø­re rent bord i Pad­borg og vin­de al­le løb for igen at kom­me med i mester­skabs­kam­pen. Hvor­dan vur­de­rer du di­ne eg­ne chan­cer for suc­ces?

“Det vil da væ­re dej­ligt at gø­re rent bord på Pad­borg Park, men det bli­ver ut­ro­ligt svært. Jeg ser hel­ler ik­ke på det som at, det er nu el­ler al­drig. Jeg tror på, at hvis jeg kan kom­me fra de næ­ste 3- 4 DTC af­de­lin­ger med fl ere po­int end de an­dre, så har jeg igen en chan­ce for at kæm­pe med om mester­ska­bet, når de sid­ste par af­de­lin­ger skal kø­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.