SORT UHELD

BT - - BILER -

fra den før­ste frie træ­ning fre­dag. Spe­ci­elt når det gik li­ge ud, og til sidst sprang mo­to­ren. Vi ved ik­ke præ­cis om det var mo­to­ren, der var pro­ble­met, men det for­moder vi.”

Da din mo­tor sprang valg­te du at li­ste den hjem i pit. Hav­de det væ­ret bed­re, hvis du hav­de par­ke­ret den ude på ba­nen?

“Pro­ble­met var, at der var ild i bi­len, og der stod sto­re fl am­mer ude bag­ved. Og jeg var nervøs for, at bi­len vil­le når at ud­bræn­de in­den der kom hjælp, hvis jeg par­ke­re­de der, hvor det ske­te. Så jeg valg­te at kø­re til næ­ste sik­ker­heds­punkt, hvor jeg vi­ste der var ild­sluk­ke­re, og der­med ik­ke ri­si­ke­re at mi­ste he­le min bil.”

Kan du nå at la­ve din mo­tor in­den lø­bet på Pad­borg Park? “Den her kan al­drig la­ves, men jeg har hel­dig­vis sta­dig den gam­le mo­tor, så den må vi nø­jes med. Pro­ble­met er at vi net­op køb­te en ny mo­tor, da vi men­te den gam­le sav­ne­de lidt mo­tor­kraft .”

Hvor­dan vil du an­gri­be lø­bet i Søn­derjyl­land?

“Jeg skal vin­de. Vi er så langt bag­ud på po­int i mester­ska­bet, at jeg ik­ke læn­ge­re kø­re for po­int, men for at vin­de.”

Har den uhel­di­ge sæ­son­start æn­dret din mål­sæt­ning for året?

“Nej, ik­ke end­nu. Min mål­sæt­ning er sta­dig at vin­de så man­ge løb som mu­ligt. Og så må vi se, hvor jeg så er hen­ne i ta­bel­len. Se på Jan Magnus­sen. Med lidt held vin­der jeg al­le tre løb i Pad­borg, og så er jeg til­ba­ge i kam­pen igen.” Og­så Ron­nie Bre­mers team­kol­le­ga, nor­ske Mol­ly Pet­tit var uhel­dig i Aar­hus. For en­den af langsi­den spandt hen­des bil rundt og ram­te ind i Step­han Fran­cis Høy­er, eft er at brem­sepe­da­len var rø­get i bund. “Jeg prø­ve­de at pum­pe fl ere gan­ge, men for­stod straks, at det var brem­se­svigt,” for­tæl­ler Mol­ly Pet­tit da­gen eft er lø­bet til dag­bla­det i sin hjem­by, Dram­mens Ti­den­de. “Det he­le ske­te så hur­tigt, men jeg nå­e­de at gø­re mig nog­le tan­ker. Jeg kan hu­ske, at jeg spær­re­de øj­ne­ne op, idet jeg for­stod, at jeg hav­de mi­stet brem­ser­ne, og jeg fryg­te­de det vær­ste.” Li­ge­som Step­han Høy­er måt­te Mol­ly Pet­tit en tur på ho­spi­ta­let for at bli­ve un­der­søgt. En CT- scan­ning af bl. a. hen­des nak­ke vi­ste in­gen ska­der. Men hun er blå og gul og mel­der om en øm nak­ke. Men der var en del ska­der på hen­des Ford Mu­stang, som skal re­pa­re­res. “Der er ba­re to uger til næ­ste løb,” si­ger Mol­ly Pet­tit til Dram­mens Ti­den­de. “Men jeg er hel­dig­vis mo­ti­ve­ret og vil ud på ba­nen igen.” Ved re­dak­tio­nens de­ad­li­ne stod det end­nu uklart om Mol­ly Pet­tit’s Ford Mu­stang kan nå at bli­ve re­pa­re­ret til lø­bet på Pad­borg Park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.