AAR­HUS’ BY­KON­GE

BT - - BILER -

Jan Magnus­sen ( JM), du hav­de end­nu en­gang en fan­ta­stisk we­e­kend ved sid­ste DTCløb i Aar­hus, hvor du vandt al­le tre DTC- løb. Hvad er din hem­me­lig­hed?

“At jeg har øvet mig i rig­tig, rig­tig man­ge år”

Du vir­ker mar­kant hur­ti­ge­re end selv di­ne nær­me­ste kon­kur­ren­ter­ne, når DTC­fel­tet kø­rer på by­ba­ner. Hvor­for tror du det er til­fæl­det?

“Se sva­ret på før­ste spørgs­mål”

Du kø­rer man­ge byløb i USA sam­men med Cor­vet­te Ra­cing. Kan du ind­dra­ge den er­fa­ring, når du kø­rer i Dan­mark?

“Ja, helt be­stemt. At kø­re på en by­ba­ne er en helt spe­ci­el di­sci­plin, og det kræ­ver, at man har fuldt til­tro til sit grej og det, man gør. Du skal væ­re klar over, hvad du vil ha­ve bi­len til at gø­re og få den til at gø­re det.”

Du star­te­de åb­nings­lø­bet på Jyl­lands­rin­gen ræd­somt med at ud­gå fra løb 1. Ef­ter Aar­hus er du nu num­mer to i mester­ska­bet. Hvad er di­ne tan­ker om årets DTC- mester­skab?

“At mester­ska­bet er ble­vet en del stær­ke­re end de fo­re­gå­en­de år, og at det nok bli­ver det mest ud­for­dren­de mester­skabt at vin­de, si­den DTC- se­ri­en star­te­de op igen.”

Vi er sta­dig me­get tid­ligt i sæ­so­nen, men hvor me­get kig­ger i ra­cer­kø­re­re egent­lig på den sam­let mester­skabs­stil­ling?

“Vi kig­ger på den, når we­e­ken­den er over­stå­et, men li­ge nu dre­jer det sig om at få så go­de re­sul­ta­ter som mu­ligt. Først ef­ter som­mer­fe­ri­en be­gyn­der vi at kig­ge på, hvad der skal til for at vin­de mester­ska­bet.”

Sid­ste års DTC me­ster, Cas­per El­gaard har få­et en me­get uhel­dig start på sæ­so­nen med fle­re dår­li­ge re­sul­ta­ter. Er det for tid­ligt at af­skri­ve den for­sva­ren­de me­ster i den sam­let kamp?

“Nej, be­stemt ik­ke. Der er langt vej end­nu. Vi har kørt to ud af ot­te af­de­lin­ger, og der kan ske rig­tig me­get end­nu. Vi har end­nu et byløb, som og­så er van­ske­ligt at kom­me igen­nem og der­over kan al­le kørere jo smi­de de­res tre dår­lig­ste re­sul­ta­ter væk.”

I kom­men­de we­e­kend ram­mer DTCka­ra­va­nen Pad­borg Park. Hvor­dan pas­ser den Søn­derjy­ske ra­cer­ba­ne til de vold­som­me DTC- ra­ce­re?

“Den pas­ser fak­tisk rig­tig godt. Men det er to sæ­so­ner si­den, vi sidst kør­te på Pad­borg, så der er ik­ke man­ge, som har den sto­re er­fa­ring med ba­nen og de op­da­te­re­de bi­ler. Det bli­ver in­ter­es­sant at kom­me ned og se, hvor hur­ti­ge vi er ble­vet si­den 2013 ”

Af de per­ma­nen­te dan­ske ra­cer­ba­ne har Pad­borg Park den læng­ste langsi­de, hvor ha­stig­he­den er langt over 200 km/ t. Til i år har DTC- ra­cer­ne få­et nye og stør­re brem­ser. Hvor­dan for­ven­ter de nye brem­ser vil ar­bej­de på Pad­borg Park?

“Uden tvivl bed­re end de gam­le.”

Hvad er di­ne eg­ne chan­cer for at vin­de på Pad­borg Park?

“Jeg tror, de er go­de. Vo­res mål med we­e­ken­den er na­tur­lig­vis og­så at vin­de og kom­me der­fra med så man­ge po­int som mu­ligt.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.