Magnus­sen kan f

Ron Den­nis for­ven­ter, at Ke­vin Magnus­sen kø­rer i et nyt For­mel 1- team næ­ste år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BUD­SKAB Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sen kom­mer for­ment­lig til at kø­re For­mel 1 i et an­det team end hos McLa­ren næ­ste år. Det for­tal­te For­mel 1- bos­sen Ron Den­nis tors­dag af­ten i Kø­ben­havn, hvor han på ny op­for­dre­de dan­ske er­hvervs­le­de­re til at støt­te dan­ske­ren øko­no­misk.

McLa­rens be­sty­rel­ses­for­mand og Ke­vin Magnus­sen var af­te­nens ho­ve­d­indslag ved ka­pi­tal­fon­den Ax­cels ’ Com­pa­ny Day’ for de mest magt­ful­de er­hvervs­le­de­re i Dan­mark.

Og Ron Den­nis hav­de et klart bud­skab med til de dan­ske top­bos­ser. Hvis Ke­vin Magnus­sen skal op­nå sit mål om at bli­ve ver­dens­me­ster i For­mel 1, får den 22- åri­ge ra­cer­kø­rer brug for mil­li­on­s­tøt­te fra en el­ler fle­re dan­ske virk­som­he­der i frem­ti­den.

» Når team i mo­tor­sport står over for at skul­le væl­ge mel­lem dis­se un­ge kørere, hand­ler det – uhel­dig­vis – ik­ke kun om de­res ta­lent. Det dre­jer sig og­så om den støt­te, de med­brin­ger i form af fir­ma­er el­ler lan­de, « sag­de Ron Den­nis iføl­ge Ek­stra Bla­det.

Det med at se på det øko­no­mi­ske po­ten­ti­a­le i en ra­cer­kø­rer ud over ta­len­tet sker dog og­så hos McLa­ren, hvor Ke­vin Magnus­sen sid­ste år tab­te kam­pen om et sæ­de til stjer­ner­ne Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso. Beg­ge kørere med et kæm­pe kom­merci­elt po­ten­ti­a­le.

Kom­merci­el­le fordele

Ke­vin Magnus­sens år som For­mel 1- kø­rer hos McLa­ren ske­te uden øko­no­misk op­bak­ning, men det sy­nes ik­ke at kun­ne gen­ta­ge sig frem­over. Der skal væ­re kom­merci­el­le fordele ved at væl­ge dan­ske­ren, hvis han skal væl­ges frem for an­dre.

Ron Den­nis var al­le­re­de sid­ste år ude at op­for­dre dan­ske virk­som­he­der til at støt­te op om Ke­vin Magnus­sen, da det vil­le gø­re hans chan­cer for et fast For­mel 1- sæ­de stør­re. Men uden for al­vor at træn­ge igen­nem.

I sin nye opsang til for­sam­lin­gen af er­hvervs­le­der­ne for­tal­te Ron Den­nis og­så, at Ke­vin Magnus­sen med over­ve­jen­de sand­syn­lig­hed fort­sæt­ter For­mel 1- kar­ri­e­ren i et an­det team end McLa­ren i 2016. Et læ­re­år, mens Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso kø­rer vi­de­re i hver de­res McLa­ren.

» Jeg tror, Ke­vin har mu­lig­he­den for at kø­re næ­ste år. Sam­ti­dig ved han og­så, at vi le­ver i den vir­ke­li­ge ver­den. Jeg har to ver­dens­me­stre, der er blandt ver­dens bed­ste. Så han skal be­vi­se sig selv. Må­ske be­ty­der det, at jeg må hjæl­pe ham ind på et an­det team og gi­ve ham end­nu et læ­re­år, og det kan væ­re han får mu­lig­he­den for at kø­re på vo­res hold, « sag­de Ron Den­nis.

Ik­ke en umu­lig mis­sion

Thomas Ba­du­ra er part­ner og grund­læg­ger af Sponsor­pe­op­le. Han er sam­ti­dig til­knyt­tet Ke­vin Magnus­sens lejr, hvor Thomas Ba­du­ra er med til at ska­be kon­takt til virk­som­he­der, der kun­ne væ­re po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re.

Han var og­så til ar­ran­ge­men­tet med Ron Den­nis og for­kla­rer her, hvad in­ter­es­se­re­de virk­som­he­der går ind til, hvis de væl­ger at ka­ste mel­lem 50- 100 mil­li­o­ner kro­ner i Ke­vin Magnus­sen og et For­mel 1- team. nus­sen og Ron Den­nis er på en umu­lig mis­sion i jag­ten på en dansk mil­li­o­nin­ve­stor.

» Jeg sy­nes ik­ke, at Ron Den­nis er på en umu­lig mis­sion. Men det er en rej­se, der ta­ger tid, og som skal mod­nes. Der er et vin­due åbent li­ge nu for Ke­vin Magnus­sen i For­mel 1, og man hå­ber på, at det lyk­kes, « si­ger Thomas Ba­du­ra.

Han vur­de­rer, at Dan­mark har fle­re glo­ba­le og tek­no­lo­gi­ske virk­som­he­der, som har øko­no­mi og in­ter­es­se i at væ­re med.

Et me­get lil­le land

Det skal dog ta­ges med, at Dan­mark al­le­re­de har en sponsor, der in­ve­ste­rer stort i For­mel 1, hvor Saxo Bank po­ster pen­ge i Lo­tus- tea­met og kø­re­ren Marco Sø­ren­sen.

Og net­op an­tal­let af in­ter­es­se­re­de virk­som­he­der kan gå hen at bli­ve et pro­blem for Ke­vin Magnus­sen.

Det me­ner Si­mon Ba­sti­an­sen, sponsor­rå­d­gi­ver i virk­som­he­den Prom­ova­tor.

» Li­ge præ­cis på glo­ba­le sponsora­ter er vi ba­re et me­get lil­le land. Vi har virk­som­he­der­ne, men der er hi­sto­rik og op­drag i, at de glo­ba­le virk­som­he­der ik­ke ar­bej­der me­get med glo­ba­le sponsora­ter. Der skal væ­re et vær­di­match, og det har Saxo Bank, som er den fræk­ke dreng i klas­sen med de­res high per­for­man­ce- kul­tur og dy­re bi­ler, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Jeg tror ik­ke, at der er plads til to For­mel 1- kørere i Dan­mark på den front. Pen­ge­ne er der, men med mo­det og op­dra­get er der kun plads til én. «

LØR­DAG 30. MAJ 2015

Iføl­ge McLa­ren- boss Ron Den­nis kom­mer Ke­vin Magnus­sen til at kø­re For­mel 1 i næ­ste

sæ­son – en­ten for McLa­ren el­ler et an­det team – men øko­no­misk op­bak­ning er vig­tig.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.