For­la­de McLa­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØR­DAG 30. MAJ 2015

MCLA­REN- BOSS RON DEN­NIS op­t­rå­d­te tors­dag for man­ge af dansk er­hvervs­livs tun­ge dren­ge ved et mø­de hos ka­pi­tal­fon­den Ax­cel i Kø­ben­havn. Med sig på sce­nen hav­de han tea­mets nu­væ­ren­de re­ser­ve­kø­rer Ke­vin Magnus­sen, der drøm­mer om en fast plads i tea­met i 2016.

Det var – mindst – tred­je gang, Den­nis bej­le­de til dansk er­hvervs­liv. In­den sæ­son­fi na­len 2014 i Abu Dha­bi send­te han en klar op­for­dring til dan­ske fi rma­er om at støt­te Magnus­sen, og kort eft er var han i Kø­ben­havn for at mø­de en ræk­ke dan­ske virk­som­heds­le­de­re. Den­gang hand­le­de det om at sik­re Magnus­sen et 2015- sæ­de, og be­sø­get i den­ne uge sig­te­de på 2016- sæ­so­nen.

Man kan nemt få den op­fat­tel­se, at Magnus­sens For­mel 1- frem­tid er afh æn­gig af dan­ske sponso­rer. Det er da og­så be­mær­kel­ses­vær­digt, at der i 2014 var en dansk­kon­trol­le­ret sponsor på McLa­ren- ra­cer­ne ( internet- tøj­fi rma­et ASOS), mens Magnus­sen kør­te den ene bil. I år er der in­gen dan­ske sponso­rer – og Magnus­sen sid­der på re­ser­ve­bæn­ken. Det lig­ner et møn­ster, og selv­om Den­nis og Magnus­sens ma­na­ger, Dor­te Ri­is, pak­ker det pænt ind, står det me­re og me­re klart, at dan­ske pen­ge kan af­gø­re Magnus­sens For­mel 1- frem­tid.

Der bli­ver kamp om 2016- plad­ser­ne hos McLa­ren, der ud over Magnus­sen har aft aler med Fer­nan­do Alonso, Jen­son But­ton og den fremad­stormen­de Stoff el Van­do­or­ne. De fi re po­ten­ti­el­le McLa­ren- kørere til næ­ste sæ­son har for­skel­li­ge styr­ker og svag­he­der, men som ra­cer­kø­re­re er de me­get jævn­byr­di­ge. Der­for kan fak­to­rer, der ik­ke har no­get at gø­re med ev­ner­ne bag rat­tet, bli­ve af­gø­ren­de. I dén kamp vil op­bak­ning fra dansk er­hvervs­liv væ­re et ef­fek­tivt vå­ben for Ke­vin Magnus­sen. HVIS MCLA­REN IK­KE har plads til Magnus­sen i 2016, an­ty­de­de Ron Den­nis, at man kun­ne sæt­te dan­ske­ren ’ på græs’ i et min­dre team. Her vil øko­no­misk op­bak­ning væ­re end­nu me­re af­gø­ren­de, for al­le team bort­set fra de ab­so­lut stør­ste ( der ik­ke er re­le­van­te for Magnus­sen i 2016) er afh æn­gi­ge af de sponso­rer, de­res kørere kan med­brin­ge. Og ba­re li­ge for at sæt­te be­løb på: Sau­ber, et so­lidt team der tra­di­tio­nelt hø­rer til i den hø­je­re mid­delklas­se, får i år om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner fra Marcus Eri­cs­sons sven­ske in­ve­sto­rer.

På den bag­grund er der in­gen tvivl om, at Dor­te Ri­is i de kom­men­de må­ne­der kom­mer op til den sto­re ma­na­ger- ek­sa­men. Med op­bak­ning fra først Kar­sten Ree og se­ne­re Anders Holch- Povls­en ( Best­sel­ler/ ASOS) sty­re­de hun dyg­tigt Magnus­sen frem til For­mel 1, men det er først nu, hun for al­vor skal vi­se si­ne ev­ner i det ha­j­fyld­te far­vand, der ud­gør For­mel 1- pad­do­ck­en. Hun skal fi nde et nyt For­mel 1- sæ­de til Magnus­sen og sam­ti­dig væ­re bin­de­led­det til de dan­ske fi rma­er, der sy­nes me­re og me­re af­gø­ren­de.

Det er alt el­ler in­tet for un­ge Magnus­sen. Den­nis an­ty­de­de i Kø­ben­havn, at dan­ske­ren kan få end­nu en sæ­son på McLa­rens re­ser­ve­bænk, men så vil det mo­ment, som bå­de Magnus­sen selv og ma­na­ger Ri­is har sagt er så vig­tigt, væ­re tabt.

Og hvis bå­de mo­ment og sponso­rer er ik­ke- ek­si­ste­ren­de, er Ke­vin Magnus­sens For­mel 1- drøm slut. Og­så selv­om han al­le­re­de i de­but­sæ­so­nen 2014 vi­ste sig på ni­veau med Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.