DBU vil pres­se

Trods mas­siv eu­ro­pæ­isk mod­stand blev skan­da­leom­bru­ste Sepp Blat­ter gen­valgt som FI­FA- præ­si­dent. DBU vil nu mø­des med re­sten af UEFA­med­lem­mer­ne og dis­ku­te­re en plan for frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PRÆ­SI­DENTVALG Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Pres­set på præ­si­den­ten for det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FI­FA, Sepp Blat­ter, vil ik­ke nød­ven­dig­vis bli­ve min­dre, selv om det i går lyk­ke­des ham at bli­ve gen­valgt trods mas­siv kri­tik i kølvan­det af den kor­rup­tions­skan­da­le, der kul­mi­ne­re­de ons­dag mor­gen, da ni le­den­de FI­FA- folk blev an­holdt af FBI.

Det for­tæl­ler Jesper Møller, for­mand for DBU, der er blandt dem, der har kræ­vet Blat­ters af­gang.

» Jeg har en klar for­vent­ning om, at Mi­chel Plat­i­ni ( UE­FA- præ­si­dent, red.) ind­kal­der de 54 for­mænd til et mø­de i Ber­lin, hvor vi er sam­let til Cham­pions Le­ague- fi­na­len næ­ste we­e­kend. Vi er nødt til at dis­ku­te­re, hvad vi skal gø­re, « si­ger Jesper Møller og til­fø­jer:

» Vi vil ik­ke væ­re en del af en or­ga­ni­sa­tion, der bli­ver om­talt som kor­rupt, og hvor be­stik­kel­se åben­bart har væ­ret en del af hver­da­gen. Blat­ter sag­de til os, at han ik­ke selv hav­de væ­ret in­vol­ve­ret, og det er der hel­ler ik­ke no­get, der ty­der på. Så hav­de FBI nok og­så talt med ham. Men det er sket på hans vagt, og der­for har han et an­svar, « si­ger Jesper Møller og fort­sæt­ter:

» Vi har få­et ved­ta­get 37 ud af 40 re­for­mer si­den 2011, men det nyt­ter ik­ke no­get, hvis de ik­ke bli­ver im­ple­men­te­ret i dag­lig­da­gen helt fra top­pen af le­del­sen. Vi skal væ­re sik­re på, at det, der fo­re­går i en or­ga­ni­sa­tion, vi er med­lem af, fo­re­går på en or­dent­lig og re­de­lig må­de. Får vi ik­ke den sik­ker­hed, må vi over­ve­je, hvad vi gør, « ly­der det fra DBUs for­mand.

Stor UE­FA- trus­sel

UE­FA- præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni har tid­li­ge­re in­si­nu­e­ret, at UE­FA i sid­ste en­de kun­ne træk­ke sig ud af FI­FA, men det er ik­ke no­get, Jesper Møller øn­sker at spe­ku­le­re i.

» Det nyt­ter ik­ke no­get, at Dan­mark som en­kelt­stå­en­de land mel­der ud til høj­re og ven­stre. Vi må fin­de en fæl­les kon­sensus i UE­FA og age­re ud fra det, « si­ger DBU- for­man­den.

FI­FA- skan­da­len ram­te fod­bold- ver­de­nen ons­dag mor­gen blot to da­ge in­den præ­si­dentval­get. Schweizi­ske myn­dig­he­der storme­de på veg­ne af det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti ( FBI) det fem- stjer­ne­de luksus­ho­tel Baur au Lac i Zürich og an­holdt 14 per­so­ner – her­un­der ni FI­FA- med­lem­mer – der op­holdt sig på ho­tel­let for­ud for val­get.

De blev an­holdt un­der mi­stan­ke for to år­ti­ers om­fat­ten­de kor­rup­tion og hvid­va­sk­ning af i om­eg­nen en mil­li­ard kro­ner. FBI hav­de læn­ge holdt et vå­gent øje med de an­hold­te, da hvid­va­sk­nin­gen af pen­ge og­så hav­de fo­re­gå­et på ame­ri­kansk jord.

Med det sam­me blev ver­dens øj­ne ret­tet mod man­den med an­sva­ret for det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund. Den schweizi­ske præ­si­dent har stå­et i spid­sen for FI­FA si­den 1998 og har gen­nem man­ge år væ­ret gen­stand for mi­stan­ke og spe­ku­la­tio­ner om­kring kor­rup­tion og magt­mis­brug. Han er dog fo­re­lø­bigt ik­ke en del af FBIs nye un­der­sø­gel­se.

Kræ­ve­de val­get ud­skudt

Men de nye an­kla­ger fik det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund ( UE­FA) med præ­si­dent Mi­chel Plat­i­ni på ba­nen og kræ­ve en ud­sky­del­se af præ­si­dentval­get samt Blat­ters af­sked.

Pres­set vok­se­de, fle­re stem­mer fra fod­bold­mil­jø­et og re­sten af Eu­ro­pa blev hø­je­re og hø­je­re i de­res kald på Blat­ters til­ba­ge­træ­den. Og­så FI­FAs magt­ful­de sponso­rer som McDo­nald’s og Co­ca- Co­la ra­se­de over skan­da­len.

Men ho­ved­per­so­nen næg­te­de. Han skul­le in­gen ste­der, og det kom­mer han hel­ler ik­ke fo­re­lø­big. Dog lo­ve­de den 79- åri­ge Sepp Blat­ter, at hans fem­te re­ge­rings­pe­ri­o­de og­så bli­ver den sid­ste. Sam­me mel­ding kom han dog og­så med for fi­re år si­den.

Blat­ter vandt præ­si­dentval­get med 133 stem­mer mod ud­for­dre­ren Prins Ali Bin Al- Hus­se­in fra Jor­dan, der kun op­nå­e­de 73 af slagsen og her­ef­ter trak sig, selv om der iføl­ge reg­ler­ne var lagt op til en ny stem­me­af­gi­vel­se, ef­ter­som der kræ­ves 140 stem­mer for at vin­de val­get.

Sepp Blat­ter vandt i af­tes FI­FAs præ­si­dentvalg og kan der­med fort­sæt­te på po­sten

de næ­ste fi­re år. Fo­to: AFP

LØR­DAG 30. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.