Varm for­bin­del­se

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg af­slø­re­de i går ved lands­hol­dets træ­ning, at han i aft es skul­le ta­le frem­tid med den ty ske stor­klub

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TÆT DI­A­LOG Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg tog i vin­ter et skridt ned og skif­te­de Bay­ern Mün­chen ud med Augs­burg på en le­je­kon­trakt, men snart er han til­ba­ge på hø­je­ste plan.

BT kun­ne tirs­dag for­tæl­le, at den un­ge lands­holds­spil­ler er på ta­le i klub­ber­ne Dort­mund og Le­ver­ku­sen.

Og i går kun­ne han i Hels­in­gør, hvor fl ere af lands­holds­spil­ler­ne fra ud­lan­det var sam­let med de­le af U21lands­hol­det, be­kræft e, at han ta­ler frem­tid med sin klub.

» Jeg har væ­ret i kon­takt med Bay­ern af og til. Der har væ­ret sam­ta­ler med den tek­ni­ske di­rek­tør Mi­cha­el Res­chke og sport­s­di­rek­tør Mat­t­hi­as Sam­mer. Jeg rin­ger til Mat­t­hi­as Sam­mer i aft en, og så må vi snak­ke lidt. Der har væ­ret lø­ben­de kon­takt, og man hø­rer fra hin­an­den af og til. Det er na­tur­ligt, men på nu­væ­ren­de tids­punkt er jeg et an­det sted, og de er et an­det sted, og jeg hav­de mi­ne ting, « si­ger Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

Han for­læn­ge­de kort før sit le­je­mål med Augs­burg sin kon­trakt med Bay­ern Mün­chen frem til som­me­ren 2018, og det kan ik­ke ude­luk­kes, at han bli­ver i mester­klub­ben, som har væ­ret glad for hans ud­vik­ling i Augs­burg.

» Der er ik­ke så me­get at si­ge om min frem­tid. Der er ryg­ter, og dem vil der al­tid væ­re. De har væ­ret der i de se­ne­ste to trans­fer­vin­du­er, hvor jeg har væ­ret en del af det. Selv­føl­ge­lig gi­ver det en in­di­ka­tion af, at jeg er på ret­te vej, men på den an­den si­de er jeg nødt til at vi­de, hvad der er det bed­ste for mig, og så må vi se, hvad der kom­mer, « til­fø­jer Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

Ex­cep­tio­nelt

Han har im­po­ne­ret i sin kor­te pe­ri­o­de i Augs­burg, og sid­ste we­e­kend sør­ge­de han med et fl ot mål for, at klub­ben sik­re­de sig en hi­sto­risk fem­te­plads i Bun­des­liga­en og nu skal spil­le i Eu­ro­pa Le­ague.

» Det har væ­ret ret ex­cep­tio­nelt. Jeg kom­mer fra Bay­ern Mün­chen og tror egent­lig, at jeg træ­der et skridt ned, men og­så her en­der jeg med at spil­le med om det sjove. Vi får et godt re­sul­tat og en hi­sto­risk pla­ce­ring, og det er jo al­tid rart at væ­re en del af no­get hi­sto­risk. «

Hans egen hi­sto­rie kan ha­ve få­et et nyt ka­pi­tel, eft er han i aft es tal­te med Mat­t­hi­as Sam­mer.

LØR­DAG 30. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.