Fischer stolt af sig selv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FLOT CO­ME­BA­CK Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Næ­sten 15 må­ne­der måt­te Vik­tor Fischer sid­de ude med det, der først ’ blot’ var en mu­skel­ska­de.

Ska­den vil­le sim­pelt­hen ik­ke slip­pe ham, og der skul­le en ope­ra­tion til, før Ajax­dan­ske­ren igen var til­ba­ge på ba­nen og kun­ne kon­cen­tre­re sig om at sco­re mål.

Men nu er han dér, og det er han i en grad, der har gjort, at han eft er blot tre kam­pe fra start for Ajax er med om­kring de­le af det A- og U21- lands­hold, som træ­ner i Hels­in­gør.

Tre mål i to kam­pe

Vik­tor Fischer af­slut­te­de nem­lig sæ­so­nen med tre mål i de to sid­ste kam­pe.

» Jeg er rig­tig frisk og vil ik­ke si­ge, at det har over­ra­sket mig, for det er det, jeg spil­ler for. Hvis det hav­de væ­ret den før­ste kamp, jeg var skift et ind i de sid­ste 30 mi­nut­ter og sco­ret, og du hav­de spurgt mig, om det over­ra­ske­de mig, vil­le jeg og­så si­ge nej, for det var det, jeg gik ind på ba­nen for. Et af mi­ne fo­kus­punk­ter, når jeg går på ba­nen, er at væ­re af­gø­ren­de, « si­ger Vik­tor Fischer og fort­sæt­ter:

Ik­ke over­ra­sket

» Jeg er ik­ke over­ra­sket over det, men jeg kan godt væ­re stolt af, at det er kom­met så tid­ligt – at jeg er i stand til at sco­re et mål igen så tid­ligt. «

Ajax- an­gri­be­ren mær­ker ik­ke læn­ge­re no­get til mu­skel­ska­den og vil ba­re ger­ne glem­me den lan­ge pe­ri­o­de med den dril­ske ska­de.

» Det har væ­ret ad hel­ve­de til, men så ser jeg hel­ler ik­ke me­re på det. Jeg tæn­ker ik­ke me­get me­re over det. Jeg gi­der ik­ke min­des om den. Det har væ­ret tr­æls på rig­tig man­ge punk­ter, og på nog­le få punk­ter har det væ­ret po­si­tivt. Det er nog­le af de ting, jeg kan mær­ke er ble­vet for­bed­ret, « si­ger han og til­fø­jer om den må­de, han har be­ar­bej­det det at sid­de uden for ba­nen:

» Tin­ge­ne går sin gang, og jeg fi k man­ge for­skel­li­ge be­hand­lin­ger man­ge for­skel­li­ge ste­der, og en en­kelt ope­ra­tion. Det går sin gang, og man hå­ber på, at når man sprin­ger ud i no­get, er det det rig­ti­ge step i for­hold til at kom­me til­ba­ge på ba­nen. Og det var det i rig­tig man­ge si­tu­a­tio­ner, og li­ge plud­se­lig var jeg der. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.