Kro­hn- De­hli holdt med Se­vil­la

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AF­SLØ­RING PÅ VEJ

Farzam Abol­hos­se­i­ni

Mi­cha­el Kro­hn- De­hli har haft en for­ry­gen­de sæ­son, og al­le­re­de i marts blev der i span­ske me­di­er skre­vet, at han har be­stå­et læ­ge­tjek i stor­klub­ben Se­vil­la og er klar på en to­årig kon­trakt. End­nu er skift et fra Cel­ta Vi­go, hvor lands­holds­spil­le­rens kon­trakt ud­lø­ber eft er den­ne sæ­son, ik­ke meldt of­fi ci­elt ud.

Sik­kert er det dog, at Mi­cha­el Kro­hn- De­hli for­la­der sin nu­væ­ren­de klub, og selv om han ik­ke vil­le be­kræft e kon­trak­ten med de ny­kå­re­de Eu­ro­pa Le­ague- me­stre fra Se­vil­la i lands­holds­lej­ren i Hels­in­gør, med­gi­ver han, at han hep­pe­de på det span­ske mand­skab i ons­da­gens fi - na­le mod Dni­pro Dni­pro­pe­tro­vsk.

» Som spil­ler i Spa­ni­en hol­der man med de span­ske hold, så selv­føl­ge­lig holdt jeg med Se­vil­la, « si­ger Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, der snart vil løft e slø­ret for, hvor han skal spil­le i frem­ti­den.

I god form

» Der går nok ik­ke så lang tid. Jeg kom­mer nok ik­ke til at spil­le i en min­dre liga. Jeg fø­ler mig i god form, og jeg har mod på me­re. «

For kun en uges tid si­den blev Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, der spil­ler på den cen­tra­le midt­ba­ne i Cel­ta Vi­go, må­lt til at væ­re den mest lø­be­stær­ke spil­ler i den span­ske ræk­ke. Her til­ba­ge­læg­ger han i gen­nem­snit 10,7 km per kamp.

» Jeg har og­så spil­let in­de i mid­ten på an­dre tids­punk­ter, men jeg tror ba­re, at det he­le går op i en hø­je­re en­hed nu. Jeg har in­gen ska­der. Jeg har haft ut­ro­ligt man­ge pro­ble­mer med nog­le for­skel­li­ge ting tid­li­ge­re i min kar­ri­e­re, og i år har jeg slet ik­ke haft det, og det har da hjul­pet en del, « si­ger Mi­cha­el Kro­hnDe­hli, som ik­ke vil af­vi­se at spil­le sam­me po­si­tion på lands­hol­det, hvis land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen vil ha­ve ham til det.

» Jeg spil­ler, hvor der er brug for mig, og så­dan vil jeg al­tid væ­re. «

Glad over ud­vik­ling

31- åri­ge Mi­cha­el Kro­hnDe­hli ud­tryk­te i lands­holds­lej­ren glæ­de over den ud­vik­ling, han har gen­nem­gå­et, si­den han i som­me­ren 2012 skift ede Brønd­by ud med den i span­ske ter­mer lil­le klub Cel­ta Vi­go.

» Jeg skift ede ned til en klub, som li­ge var ryk­ket op, og vi har for­bed­ret os fra sæ­son til sæ­son, og jeg har ud­vik­let mig med klub­ben - på en lidt an­den po­si­tion må­ske, så det har nok væ­ret et ri­me­ligt per­fekt skift e for mig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.