FAR­VEL TIL CIR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREM­TIDS­PLA­NER Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe Da­ni­el Ag­ger

Nav­net er godt. Er­fa­rin­gen pe­ger lo­gisk og na­tur­ligt i ret­ning af en livslang kar­ri­e­re i fod­bol­dens ver­den. Men når Da­ni­el Ag­ger er fær­dig med at sty­re de­fen­si­ven og sen­de si­ne vel­kend­te her­re­ta­ck­lin­ger af sted mod sin di­rek­te mod­stan­der, bli­ver det ik­ke for at gå træ­ner­vej­en.

Det si­ger Brønd­bys og lands­hol­dets an­fø­rer i et in­ter­view med ko­mi­ke­ren Bri­an Lyk­ke, der i podca­sten ’ Brem­se­spo­ret’ på bt. dk har haft Ag­ger i stu­di­et til en snak om ta­to­ve­rin­ger, træ­ne­re og iværk­sæt­ter­virk­som­hed.

» Jeg skal be­stemt ik­ke væ­re træ­ner, når jeg stil­ler støv­ler­ne, « un­der­stre­ger Ag­ger, der med sin man­ge­åri­ge er­fa­ring i Brønd­by, Li­ver­pool og på lands­hol­det el­lers har mas­ser af prak­tisk tyng­de at by­de ind med. Hvis el­lers ly­sten var til det.

» Jeg er fær­dig med fod­bol­dens cir­kus, når jeg stop­per med at spil­le, så man kom­mer ik­ke til at se mig som træ­ner. Der bli­ver ik­ke tid til fod­bold, og jeg kom­mer ik­ke til at stå på sta­dion hver we­e­kend, « af­slø­rer Ag­ger nøg­ter­nt.

Man­ge si­de­pro­jek­ter

For man­ge sport­s­folk er ud­sig­ten til ti­den ef­ter et kar­ri­e­re­stop skræm­men­de. En over­gang til ti­tel af for­hen­væ­ren­de og uden den iden­ti­tet, der lig­ger i at væ­re eli­tesport­s­mand, kan se tom og me­nings­løs ud. Især hvis man ik­ke har for­be­redt sig på, at ram­pe­ly­set sluk­kes.

» Det er vig­tigt, at du ik­ke som 35- årig står der og ik­ke ved, hvad du skal, « un­der­stre­ger den 30- åri­ge lands­holds­an­fø­rer, der igen­nem fle­re år har brugt nog­le af si­ne pen­ge fra fod­bol­dens over­flø­dig- ger, som ik­ke er i tvivl om den bed­ste træ­ner i ti­den som Li­ver­pool­spil­ler.

» Ra­fa­el Benítez var taktisk ek­stremt god, « ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken af spa­ni­e­ren, der ven­tes præ­sen­te­ret som ny træ­ner i Re­al Madrid på ons­dag.

Hør po­dcast:

Hør Da­ni­el Ag­ger i ’ Brem­se­spo­ret’, der er en ugent­lig po­dcast på bt. dk og iTu­nes – fyldt med højt hu­mør, ver­dens bed­ste gæ­ster, sket­ches og an­det fuld­stæn­dig uund­vær­ligt ind­hold. ’ Brem­se­spo­ret’ er la­vet af Bri­an Lyk­ke, Mark Brunsvig og Kasper Nielsen og udkommer hver fre­dag.

SÅ­DAN GØR DU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.