’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg er fær­dig med fod­bol­dens cir­kus, når jeg stop­per med at spil­le, så man kom­mer ik­ke til at se mig som træ­ner. Der bli­ver ik­ke tid til fod­bold, og jeg kom­mer ik­ke til at stå på sta­dion hver we­e­kend

heds­horn til at sæt­te pro­jek­ter i gang in­den for en vif­te af for­ret­nings­om­rå­der.

» Der er sta­dig mas­ser af liv, der skal le­ves ef­ter fod­bol­den, og jeg kan kun an­be­fa­le, at man stop­per op og tæn­ker over, hvil­ken ret­ning ens liv skal ta­ge. Man si­ger, at fod­bold­spil­le­re har mas­ser af fri­tid, men det har jeg ik­ke. Hvis man vil ha­ve me­re ud af li­vet end ba­re at spil­le fod­bold og pas­se si­ne børn, er der ik­ke så me­get til overs, « si­ger Ag­ger, der al­le­re­de for seks- syv år si­den be­gynd­te si­ne før­ste in­ve­ste­rin­ger i for­ret­nings­ver­de­nen.

Ol­sen, Laud­rup og Benítez

Selv om Ag­ger ik­ke har tænkt sig selv at prø­ve kræf­ter med træ­ner­ger­nin­gen, har han dog væ­ret pri­vil­e­ge­ret af fle­re sto­re per­son­lig­he­der på den post. Og de har hver især væ­ret med til at sæt­te af­tryk på en kar­ri­e­re, der for al­vor tog fart med de­bu­ten på det dan­ske lands­hold i 2005 og skif­tet fra Brønd­by til Li­ver­pool året ef­ter.

» Jeg har væ­ret hel­dig at ha­ve go­de træ­ne­re, og en mand som Mor­ten Ol­sen har gjort me­get for min kar­ri­e­re, « ly­der det fra Ag­ger om den af­gå­en­de land­stræ­ner, in­den han og­så sen­der tan­ker og tak i ret­ning af Mi­cha­el Laud­rups glans­pe­ri­o­de på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

» Mi­cha­el Laud­rup gav mig chan­cen i sin tid og var og­så me­get dyg­tig. Det hø­rer og­så med til hi­sto­ri­en, at Brønd­by hav­de fun­det en god sam­men­sæt­ning med ham og Jo­hn Faxe Jensen, « på­pe­ger Ag-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.