RKUS FOD­BOLD

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lbj@ spor­ten. dk Restau­rant Que Pa­sa Can­ti­na. Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen

Det er ik­ke ba­re tom snak, når Da­ni­el Ag­ger age­rer med nog­le af de mil­li­o­ner, han har tjent som fod­bold­spil­ler.

Om sit valg af de for­ret­nings­om­rå­der, har Da­ni­el Ag­ger tid­li­ge­re sagt til BT:

» Det er jo no­get, der in­ter­es­se­rer mig. Du skal væ­re pas­sio­ne­ret, når du går ind i no­get. El­lers er det ik­ke rig­tigt for dig. Du skal gå op i det. Jeg har man­ge for­ret­nin­ger i for­vej­en. Det er jo det, jeg tæn­ker, at jeg skal le­ve af, når jeg stop­per med fod­bol­den. «

Re­stau­ra­tør og ba­re­jer

Al­le­re­de ef­ter få år i Li­ver­pool skød Ag­ger de før­ste pen­ge ind i re­stau­ra­tions­bran­chen. Den dan­ske stjer­ne har væ­ret me­de­jer af re­stau­ran­ter­ne Que Pa­sa Can­ti­na og 52 Lark La­ne, men har truk­ket sig fra det even­tyr ef­ter un­der­skud og mang­len­de tid.

Og­så i Dan­mark har Da­ni­el Ag­ger uden det sto­re held in­ve­ste­ret i et værts­hus, Cen­ter Pub i Hvi­d­ov­re, som dog fem år i træk har kæm­pet med un­der­skud.

KloAg­ger

De se­ne­re år har Ag­ger spredt in­ve­ste­rin­ger­ne yder­li­ge­re. Med ind­ly­sen­de lo­gik er han gå­et ind i klo­ak­ser­vi­ce sam­men med sin lil­le­bror, Marco, og Ru­ne Ras­mus­sen, der er en god ven af fa­mi­li­en, med fir­ma­et KloAg­ger.

Tat­too­do. com

Li­ge så na­tur­ligt er det, at Ag­ger har in­ve­ste­ret en del af si­ne mil­li­o­ner i den eks­pan­de­ren­de ta­to­vør­bran­che. I 2013 lan­ce­re­de Ag­ger sam­men med tat­too- iko­net Ami Ja­mes og Chri­sti­an Stadil, ejer af Hum­mel, tat­too­do. com. Et pro­jekt, som er et site på in­ter­net­tet, hvor man kan kø­be og sæl­ge ta­to­ve­ring­de­sign i et glo­balt forum, der ger­ne skul­le bli­ve ver­dens stør­ste af sin slags.

The Ag­ger Fo­un­da­tion

I 2011 fik den da­væ­ren­de Li­ver­pool- stjer­ne in­spira­tion til vel­gø­ren­hed ef­ter en ind­sam­ling til for­del for ud­send­te dan­ske sol­da­ter. I dag er The Ag­ger Fo­un­da­tion ret­tet mod ind­sam­ling af mid­ler til syg­doms­ram­te børn. Han hjæl­per og­så an­dre ken­dis­ser med vel­gø­ren­heds­ar­bej­de. Blandt an­det har han del­ta­get i et ar­ran­ge­ment af­holdt af Ni­ck­las Bendt­ners Rich Wit­hout Mo­ney. Da­ni­el Ag­ger bru­ger me­get tid på vel­gø­ren­hed. Her ses han til et ar­ran­ge­ment af­holdt af Ni­ck­las Bendt­ner. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Da­ni­el Ag­ger ejer Cen­ter Pub i Hvi­d­ov­re med sin on­kel, Tom­my Schan­dorf ( th.). På pu­b­ben er der gra­tis øl, når lands­hol­det el­ler Da­ni­el Ag­ger scorer. Fo­to: An­ne- Mette Mik­kel­sen Sam­men med Ami Ja­mes ( tv.) og Hum­mel- ejer Chri­sti­an Stadil ( th.) har Da­ni­el Ag­ger lan­ce­ret hjem­mesi­den tat­too­do. com. Fo­to: Be­ti­na Garcia Da­ni­el Ag­ger ejer og­så et klo­ak­fir­ma. Fo­to: Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.