De au­to­no­mes fi­na­le

Den span­ske po­kal­fi­na­le er et op­gør mel­lem ba­ske­re og ka­ta­la­ne­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CO­PA DEL REY Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk Fo­to: EPA

’ Cam­peo­na­to de Es­paña – Co­pa de Su Ma­jestad el Rey’ el­ler ’ De span­ske me­stre - Hans Ma­jestæt Kon­gens po­kal’ er Spa­ni­ens æld­ste fod­bold­t­ur­ne­ring og da­te­rer sig helt til­ba­ge fra 1903.

Po­kal­tur­ne­rin­gen blev skabt for at fejre kro­nin­gen af kong Al­fonso den 13., og her delt­og hol­de­ne Madrid FC, FC Bar­ce­lo­na, Club Es­pañol de Foot- Ball, New Foot- Ball de Madrid og Club Bizcaya, der var et hold skabt af spil­le­re fra At­hle­tic Club og Bil­bao FC.

Fi­na­len blev mel­lem det for­hen­væ­ren­de At­hle­tic Bil­bao- hold og FC Bar­ce­lo­na, og først­nævn­te løb med sej­ren.

Den dag i dag har At­hle­tic Bil­bao sta­dig po­ka­len stå­en­de på klub­bens of­fi­ci­el­le mu­se­um.

At­hle­tic Bil­bao skal for­sø­ge at gø­re kun­sten i af­ten, hvor ba­sker­ne er ’ hjem­me­hold’, skønt fi­na­len spil­les på FC Bar­ce­lo­nas Camp Nou. Der­for får Bar­ce­lo­na- spil­ler­ne ik­ke de­res van­te per­son­li­ge ska­be med der­til hø­ren­de nav­ne.

Al­le­re­de fra start vil kon­tro­ver- ser­ne i kam­pen be­gyn­de, hvor det spe­ku­le­res i, om de knap 100.000 ba­ski­ske og ka­ta­lan­ske til­sku­e­re vil pif­te, når Co­pa del Reys span­ske na­tio­nal­me­lo­di bli­ver spil­let.

En dej­lig dag

Det er ik­ke no­get, som en af kam­pens pro­fi­ler, An­drés Inies­ta, vil gå op i.

» Vi er in­ter­es­se­ret i fod­bold. Alt an­det er for an­dre at snak­ke om. Al­le har ret til en me­ning. Det her bli­ver en dej­lig dag. Co­pa del Rey er vig­tig, og vi vil vin­de den. Det bli­ver me­get li­ge­som Cham­pions Le­ague- fi­na­len – ba­re i Spa­ni­en, « si­ger han til det span­ske me­die Marca.

FC Bar­ce­lo­na spil­ler al­le­re­de kamp igen næ­ste lør­dag 6. ju­ni, når de span­ske me­stre mø­der de ita­li­en­ske, Ju­ven­tus, i den pre­sti­ge­fyld­te Cham­pions Le­ague- fi­na­le.

Med ud­sig­ten til en le­gen­da­risk ’ The Tre­b­le’ bli­ver det svært for Bar­ce­lo­na- spil­l­ler­ne at ret­te al fo­kus væk fra den gyld­ne fi­na­le, men Jor­di Al­ba vil ik­ke kal­de det en ka­ta­stro­fe, hvis trip­len ik­ke lyk­ke­des.

» Vi vil vir­ke­lig ger­ne vin­de ’ The Tre­b­le’, så det vil væ­re ær­ger­ligt, hvis vi bli­ver di­stra­he­ret af ud­sig­ten til en kamp, vi ik­ke skal spil­le end­nu, « si­ger han til Marca.

An­dres Inies­ta glæ­der sig til af­te­nens Co­pa del Rey- fi­na­le og vil ik­ke skæn­ke det en tan­ke, at han på næ­ste lør­dag med Bar­ce­lo­na spil­ler Cham­pions Le­ague- fi­na­le mod Ju­ven­tus. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.