Den sid­ste kamp

Jür­gen Kl­opp ta­ger i af­ten af­sked med Borus­sia Dort­mund

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DFB- PO­KAL Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk DFB- PO­KAL

Dort­munds ka­ris­ma­ti­ske træ­ner, Jür­gen Kl­opp, skal stå på si­de­linj­en for sid­ste gang, når hans Dort­mund- mand­skab lø­ber ind på det olym­pi­ske sta­dion i Ber­lin for at mø­de VFL Wol­fsburg i den ty­ske po­kal­fi­na­le.

For syv år si­den over­tog 47- åri­ge Jür­gen Kl­opp det sort/ gu­le ty­ske hold, ef­ter hol­det skuf­fen­de slut­te­de på en 13. plads i Bun­des­liga­en. I sit før­ste år i klub­ben vandt hol­det T- Ho­me Supercup over Bay­ern Mün­chen, hvil­ket skul­le bli­ve be­gyn­del­sen for Dort­munds til­ba­ge­komst.

Ef­ter mester­sk­ab­stro­fæ­er i 2011 og 2012, samt en hi­sto­risk Cham­pions Le­ague fi­na­le i 2013, end­te Dort­mund på en skuf­fen­de sy­ven­de­plads i den net­op af­slut­te­de Bun­des­liga- sæ­son, hvor de i sto­re de­le har lig­get un­der stre­gen.

Jür­gen Kl­opp an­non­ce­re­de sit stop i Dort­mund i april, da han men- te, han hav­de mi­stet pas­sio­nen for spil­let. Den ga­le ty­sker vil dog ik­ke ha­ve, at fi­na­len skal hand­le om ham.

» Fi­na­len hand­ler ik­ke om mig men hol­det. Vi kan sta­dig nå at vin­de no­get, som vi jo er vant til, « sag­de han til gårs­da­gens pres­se­mø­de.

» Jeg er ik­ke i et nostal­gisk hu­mør. Vi be­hø­ver ik­ke at ta­le om an­det end kam­pen, som al­le er fo­ku­se­ret på, « sag­de han.

Dan­ske Ni­ck­las Bendt­ner er ik­ke

LØR­DAG 30. MAJ 2015

FI­NA­LI­STER:

Borus­sia Dort­mund og VFL Wol­fsburg

Olym­pic Sta­di­um i Ber­lin, 74.244 plad­ser

STA­DION:

FLEST POKALTITLER:

Bay­ern Mün­chen ( 17)

VEJ­EN TIL FI­NA­LEN: VFL WOL­FSBURG:

1/ 32- fi­na­le: Darmstadt 98 1/ 16- fi­na­le: FC Hei­den­heim 1/ 8- fi­na­le: RB Leipzig Kvart­fi­na­le: SC Frei­burg Sem­fi­na­le: Ar­mi­nia Bi­e­le­feld

DORT­MUND:

1/ 32- fi­na­le: Stutt­g­ar­ter Ki­ck­ers 1/ 16- fi­na­le: FC St. Pauli 1/ 8- fi­na­le: Dy­na­mo Dres­den Kvart­fi­na­le: 1899 Hof­fen­heim Se­mi­fi­na­le: Bay­ern Mün­chen

TV3 Sport 1, kl. 20.00

TV:

med i trup­pen for Wol­fsburg, og dan­ske­ren er indstil­let på at fin­de en ny klub ef­ter som­mer­fe­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.